Chi̍t-tè vs Chi̍t-kak

Hiông-hiông siūⁿ-tio̍h che nn̄g-ê kám-ū cheng-chha bô?
Góa kám-kak che nn̄g-ê lóng ē-tàng kóng hit-chióng sù-hong-chhioh ê mi̍h.
Mn̄g gúnbú, i tap bô chha.

M̄-chai ta̍k-ke án-nóa siūⁿ leh?

2 Likes