Chia̍h góa ê géng-lō͘-chhia* lah!

Siáⁿ-mi̍h-khoán ê bàng-gà lí ē siūⁿ beh khòaⁿ?

Ē chai-iáⁿ JOJO, sī in-ūi i ê mí-ip(meme). Tī bāng-lō͘ sam-put-gō͘-sî khòaⁿ lâng teh sńg. Chhiūⁿ leh chin sim-sek. Si̍t-chāi mā siūⁿ-beh tàu-lāu-jia̍t--chi̍t-ē. Só͘-pái kū-nî(2020) khai-sí tī Netflix kap Pan-chi-hoe(木棉花) ê YouTube pîn-tō khoàⁿ JOJO ê TV bàng-gà*.

ジョジョの奇妙な冒険(JoJo's Bizarre Adventure, Chió-chiò ê Kî-biāu Mō͘-hiám), 荒木飛呂彥 siăn-séⁿ ê chok-phín. 1987 nî liân-chài kàu taⁿ ê Ji̍t-pún chóa-pún bàng-gà(ang-á-chheh)*. 2012 nî koh chhut TV bàng-gà.

JOJO ê tô͘ kap pa̍t-lâng ê hong-keh bô siáⁿ kâng. Tú-khai-sí khoàⁿ, khó-lêng ē kám-kak ngāi-gio̍h. M̄-koh kú--ah tō koàn-sì--ah. Lāi-té ê jîn-bu̍t iáu-koh ū 2-ê te̍k-sek: (1) Saⁿ-á-khò͘ ê siat-kè sî-kiâⁿ. Hit-khoán phài-thâu, ti̍t-chiap sa khì chò si̍t-thé chiūⁿ tián-lám-tâi* mā oân-choân ē-ēng-tit. (2) Chu-sè koài-hêng(o-ló ê ì-sù). Chhiâng-chāi khah-chàm jîn-lūi kin-kut oa̍h-tōng ê lêng-le̍k. Hông hō-chò: ジョジョ立ち(JOJO pose). Ta̍k-put-sî ū bê-chiòng bô beh chò lâng--ah, teh o̍h-iūⁿ saⁿ-kèng.

Sui-bóng sio̍k ông-tō bàng-gà, tān-sī JOJO ê chiàn-tàu pí--ê m̄ sī lêng-le̍k jōa kiông, sī thâu-khak jōa khiáu. Te̍k-pia̍t sī ùi tē-3-phō khí-kó͘ ê “Su-tàn-to͘h(スタンド, Stand)*” siat-tēng, lêng-le̍k thâu--a tō kò͘-tēng--ah. Bô hit-lō liān-kong seng-kip ê tāi-chì. Án-chóaⁿ sú-iōng lêng-le̍k, lī-iōng khoân-kéng kap sî-ki, chiah sī su-iâⁿ ê tiōng-tiám. JOJO--ni̍h ê gûi-ki a̍h-sī khùn-lân tiāⁿ-tiāⁿ ē hō͘ tho̍k-chiá giâu-gî: “che ū hoat-tō͘ kái-koat, ū hoat-tō͘ iâⁿ?”... M̄-koh lāi-té ê lâng tō sī ū châi-tiāu siūⁿ-tio̍h pān-hoat.

JOJO chóng-chi̍p-sò͘ chiâⁿ chē. TV--ê chiàⁿ-toān 5-phō, gōa-toān 4-chi̍p. Put-kò ta̍k-phō chú-kak bô kâng lâng, pōe-kéng mā ū cheng-chha. Koh lâi Su-tàn-to͘h lêng-le̍k bē seng-kip. Só͘-í bián kiaⁿ chiàn-le̍k piàn phòng-tāng ê phòa-pēⁿ-lō͘.

Koh 1-ê chhù-bī--ê sī te̍k-jîn. Tùi-tek ê keng-êng chiâⁿ iàu-kín. Hó bái ē éng-hióng-tio̍h chú-kak ê hoat-hui. Sī án-ná i ē kap chú-kak khiā bô kâng pêng? Sī án-ná i ē piàn pháiⁿ?... Chia ê in-toan tì-sú tho̍k-chiá jīn-tông he̍k-chiá sī tông-chêng i. Pháiⁿ-lâng sīm-chì tńg-pe̍h to ū. JOJO soah hán-tit án-ne poaⁿ. Iû-kî kúi-ông koh-khah tan-sûn. Bô put-tek-í ê lí-iû, mā bô cháu-cheng ê hó-sim. I lâng tō sī pháiⁿ, tō sī piàn-thài. Pháiⁿ kah ū chhun, piàn-thài kah ū pēⁿ. Ē hō͘ lí kám-kak i ū-iáⁿ ē khì chò hia ê pháiⁿ-tāi a̍h-sī piàn-thài-tāi.

Tong-jiân 1-ê hó ê chok-phín thài ē-tàng bô phoe-phêng. JOJO ê pà-koh(bug) put-chí-á chē, hông khau-sé mā bô teh su--lâng. Siōng hàm--ê, tō sī liân pa̍t-lâng ê phoe-phêng to ē-sái kā piàn-chò mí-ip. Bê-chiòng thuh-chhàu thuh kah būn-tê pún-sin piàn mí-ip. Chit-khoán chōng-hóng bē-su sī khì hō͘ Su-tàn-to͘h phah--tio̍h! Phì-siùⁿ? 無駄(mu-ta)*無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄!

Beh chhui-chiàn lâng chin-chiàⁿ khì khòaⁿ JOJO bô kán-tan. Tô͘ kî-iūⁿ, tē-1-phō mā khah ngē. Làng phō khòaⁿ koh siuⁿ kòe khó-sioh. Gōa-toān 岸辺露伴は動かない sui-jiân bô Ha-bóng(波紋)*, mā bô jōa chē Su-tàn-to͘h chhut-hiān. Tān-sī tàu sim-sū hām pà-koh chia-ê iàu-sò͘ lóng bô làu-kau. Jî-chhiáⁿ m̄-nā bē gāi-tio̍h lēng-kang khòaⁿ chiàⁿ-toān ê thé-giām, gōa-toān ta̍k-chi̍p ê kio̍k-chêng mā to̍k-li̍p--ê, bô kui-phō lóng ài khòaⁿ kah liáu ê ap-le̍k. Nā àn gōa-toān chhì-khoàⁿ, bô-tiāⁿ ē thong.

Tē-6-phō mā beh chhut TV bàng-gà--ah. Kiám-chhái mê-nî tō ē pò-chhut. Án-ne chit-má kám m̄ sī khai-sí khòaⁿ JOJO ê hó sî-ji̍t leh!


*Géng-lō͘-chhia: road roller. JOJO lāi-té 1-kù ū-miâ ê tâi-sû.
*TV bàng-gà: anime.
*Chóa-pún bàng-gà(ang-á-chheh): comic.
*Tián-lám-tâi: runway / catwalk.
*Su-tàn-to͘h(スタンド, Stand): JOJO ê chiàn-tàu hē-thóng, ùi lâng ê cheng-sîn le̍k-liōng só͘ seⁿ--chhoaih ê te̍k-sû lêng-le̍k.
*無駄(mu-ta): bô lō͘-iōng, bô hāu ê ì-sù. JOJO lāi-té 1-kù ū-miâ ê ōe-bó.
*Ha-bóng(波紋): JOJO chá-kî ê chiàn-tàu hē-thóng, 1-chióng khì-kong.

12 Likes

Guá lâi kóng--honnh, tiō sī JOJO ū to̍k, thâu-á tsia̍h-tio̍h khóo-khóo, suà--lo̍h tio̍h-giàn. Ē TIÂU! XD
Hng-bo̍k put-khuì sī o̍h siat-kè--ê, phuè-sik hiánn-ba̍k koh siak-phānn.

Khóo-khóo tán Tsio̍h-á-hái~~~ Kín tshut--ah~~

3 Likes