chioh-mn̄g, kám-ū thó-lūn ki-su̍t ê só͘-chāi?

Chòe-kīn tī bāng-lō͘ khòaⁿ-tio̍h ChatGPT ê sin-bûn[1][2]. kám ū-lâng chai-iáⁿ àn-chóaⁿ hùn-liān Tâi-gí bûn ê ChatGPT. Kám-kak tùi chāu Tâi-gí chu-liāu kah o̍h Tâi-gí bô-tiāⁿ-tio̍h ū pang-chō͘.

[1]. Open source solution replicates ChatGPT training process! Ready to go with only 1.6GB GPU memory and gives you 7.73 times faster training!
[2]. Ask HN: Open-source ChatGPT alternatives? | Hacker News

1 Likes

ChatGPT sī OpenAI kong-si chiah ū thang-á ka hùn-liān, góa siūⁿ Tâi-oân-ōe ê chu-liāu-khò͘ iáu bô kàu hùn-liān kàu gōa hó.

2 Likes

Phái-sè Gōa Tâi-g ū ê iah khòaⁿ bô-siáⁿ ū, chhéng to pau-hâm.

Gōa siūⁿ ē-sái sian siu-ki̍p chu-liāu, chhiū khai-hòng gī-tián. Bān-bān-á chài iōng khai-hòng nńg-thé hùn-liān chu-liāu kiàn bô͘, chhiū META choan-àn àn-ne https://i.imgur.com/e1kRB1i.png

Hiān-sî ū chhut " tàu-tīn lâi khai-káng."

Liân-kiat jû hā:
https://speech.bronci.com.tw/

Che--sī chiap--siū kháu-gí su-li̍p Tâi-gí, liân- āu ke-khì-lâng mā ê í siaⁿ-im lâi kóng Tâi-gí lâi chò hôe-ta̍t ê hong-sit!

i iá bô hoat-tō͘ hián sī POJ. Mā bô chiap
siū í keyin ê hong-sek mn̄g būn-tê.

I ê ki-su̍t èng kai sī gú-im chhú-lí ê pō͘-hūn. Si̍t-chè ê chu-liāu khò͘ m̄ sī Tâi-gí.

1 Likes