Chit khoán ê góa siāng kah-ì

Góa siāng hìn siá hùi-bûn. ^^

1 Likes

A-hian :wink:
Kín lâi ioh góa sī siáng. (goân-lâi ài pó͘ kàu 20 jī)
Pún-lâi sī beh lâi kah lí say hello niâ

1 Likes

Í-keng ùi kì-tēng ê kàng loeh kah 20 :sweat_smile:

Chit ê pêⁿ-tâi siōng hó ê hāu-kó sī ài lâng kóng khah chē. Kap Thui-thò tian-tò péng!

2 Likes

Bô iàu-kín, án-ne kài hó, án-ne í-āu beh hoat hùi-bûn ê sî, mā ē-sái koh ke tāng chi̍t ē á thâu-khak ^^

2 Likes

Bū-lù-suh hiaⁿ lí hó. ^^

2 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.