「Chòlâng」

Sukhó tī lâng ê simlāi

Kakī ê tāichì tùi kakī hūchek

Beh siūⁿ kah thànghái poe kah thàuthiⁿ

Mā bô lâng giú góa ē-tiāu

Kóngōe to̍h piàn chin kîkhá

Beh kóng hō͘ lâng liáukái kap chiapsiū

Ná iánoân leh poaⁿhì

Kā lí háⁿ koh kā lí phiàn

Kā lí siohsioh koh ài huhu

Góa chin oh káisoeh, soah bô châitiāu

Oânchoân mài sukhó, mài kóngōe

Chiâⁿ thòngkhó͘ mā chin tiⁿbi̍t

Inūi góa chitmá ētàng siási

3 Likes