Chúi Tiong Ian + koa sû

Chêng sī khe tiong chúi
Bāng sī chúi tiong ian
Khe tiong chúi lâu put hôe
Hun bē chheng sī hûn á sī ian
Tong chho͘ siūⁿ kiat liân lí
Jû kim ū siáⁿ ì gī
Ah... góa khó͘ khó͘ ai kiû lí
Lí chhiò gún bô chì khì
Chúi tiong ian chāi gán chêng bô khòaⁿ kìⁿ

3 Likes