拍拚ê散赤人 創作日期:2017/08/16

Chū sè-hàn, i ê jîn-seng tō chiok pi-chhám--ê, in-ūi tī i cha̍p kuí hòe ê sî-chūn, i ê a-bú tō kòe-sin--ah! Tī kok-sió 6 nî i tō chhut-lâi thàn-chîⁿ, chin-chiàⁿ hō͘ lâng thiaⁿ liáu ū kàu m̄-kam--ê.

In tau tû liáu i, koh ū chi̍t ê pí i sè-hàn 7 hòe ê sió-tī, i chū sè-hàn tō ài thó-thàn hō͘ sió-tī chia̍h kap chhēng. Sui-bóng ji̍t-chí kòe liáu chin kan-khó͘, m̄-koh i mā sī kian-chhî beh hō͘ i ê chhin-lâng kòe siōng-hó ê seng-oa̍h. Kiaⁿ sió-tī bô thang chia̍h-pn̄g, siáⁿ-mi̍h tāi-chì lóng sī i teh hoa̍t-lo̍h, i ê sió-tī lóng khòaⁿ chāi gán-lāi, i tō chin-chhiūⁿ chi̍t ê niû-lé kâng-khoán teh chiàu-kò sió-tī.

I ūi-tio̍h beh kòe koh khah hó ê seng-oa̍h, koh khì chò gē-jîn, siūⁿ kóng án-ne ē-tàng thàn khah chē chîⁿ, ē-tàng kái-piàn seng-oa̍h.
I chiok hēng-ūn, tú-á chò gē-jîn bô kàu 2 tang tō âng--khí-lâi--ah! Chin chē kong-si koh chiok chē lâng se̍k-sāi i chit ê iân-tâu ê lâng. In-ūi miâ-siaⁿ chiām-chiām thòaⁿ-khui, hō͘ i ē-tàng chih-chiap chin chē sit-thâu. I nā-sī ū-êng, tō it-ti̍t chiap khang-khòe, bô-mê-bô-ji̍t, tō jīn-chin phah-piàⁿ teh thó-thàn. Tō-sī in-ūi siuⁿ chhau-lô, sin-thé tō koh jú bái--ah! Jî-chhiáⁿ koh tio̍h iu-ut-chèng, che si̍t-chāi sī ū-kàu put-hēng--ê. Sè-hàn ê sî, lāu-bú tō khì chò-sian--ah, koh ū chi̍t ê sió-tī beh chhī, choân-pō͘ ê hū-tam lóng tī i ê sin-siòng, chin-chiàⁿ sī ū-kàu chia̍h-la̍t--ê.

I ê hó-pêng-iú koh kā i khi-phiàn, chò hòng-sàng-thâu, kā i ê tāi-chì koh ū bô sit-chāi ê tāi-chì kóng--chhut-khì, hō͘ i bô-hoat-tō͘ chò-lâng. M̄-koán án-chóaⁿ kái-soeh, ta̍k-ê lóng bô teh kā i sìn-táu, só͘-í chiah ē tit-tio̍h iu-ut-chèng.
Āu--lâi, i ê sió-tī ū chhut-thoat--ah, kā i ê a-hiaⁿ kóng, i ē kā i tàu-saⁿ-kang, kiò i m̄-bián hoân-ló. I ê a-hiaⁿ chin-chiàⁿ thiám--ah!
I ê sió-tī hia ê tuì kok-tiong kàu tāi-ha̍k ê ha̍k-hùi, só͘-ū tōa-tōa-sè-sè só͘ khai ê chîⁿ, lóng sī chit ê a-hiaⁿ hū-chek--ê.
Ūi-tioh kò͘ sió-tī, i ka-kī mā bô tha̍k siáⁿ-mi̍h chheh. Lí kóng, chit ê kò͘-sū sī-m̄-sī chiok tîm-tāng kap thiàⁿ-sim--leh? Kóng chit ê kò͘-sū ê lâng ba̍k-sái teh beh lâu--chhut-lâi--ah!

*刊tī台文罔報NO.312(2020/3月)

4 Likes