Eng-gí sub ↔ Tâi-gí sa̍p

"sa̍p tiâⁿ" m̄ bat thiaⁿ kòe, hō "choan tê tiâⁿ" chiâⁿ hó--ah

Sa̍p@LōaĒngHôa bat tī Eng-Tâi Express kóng ê kiàn-gī. Eng-gí sub ↔ Tâi-gí sa̍p (YT) :grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

Mā sī ē-sái kā i thui-kóng khí-lâi (sa̍p), Lo͘maji pún-sin to̍h sī ē-sái kā gōa gí thun--ji̍p-lâi

ji̍t gí hoan chò 子ko, chú, Hô chè Hàn gí ê pō͘ hūn, ûnná ū gōa lâi gí kóng hoat

Chhiáⁿ khòaⁿ kin-á-ji̍t sin chhut--ê Eng-Tâi EXPRESS

2 Likes

Khí-seng kám-siā lín ê iōng-sim hoan-e̍k koh ū hip iáⁿ-phìⁿ kái-soeh, ta̍k-pái lóng o̍h-tio̍h chiok chē. Tī chia siūⁿ-beh kóng chi̍t-kóa góa kò-jîn tùi ín-ji̍p sub- ê koán-kiàn.

Kám tio̍h "thóng-it"?

Góa ū khì chhâ iáⁿ-phìⁿ lāi-té kóng-tio̍h ê sû Tek-gí án-ná kóng:
submarine - Unterseeboot (U-Boot)
submersible - untertauchbar
subtropics - Subtropen
subculture - Subkultur
subconsciousness - Unterbewusstsein
suburb - Vorstadt (Che góa lēng-gōa chhōe ·ê)

Ùi chia thang chai, mā m̄-sī lóng chhiūⁿ Eng-gí án-ne kan-na chi̍t-chióng kóng-hoat. Góa kám-kak Tâi-gí ū ka-tī ê lô-chi̍p, bô-tiāⁿ-tio̍h lóng ài tòe Eng-gí. Chhin-chhiūⁿ mā sī iáⁿ-phìⁿ lāi-té kóng-tio̍h chhàng-chúi-lām ē-sái hō͘ lâng ùi chhàng-chúi liân-sióng, hoān-sè tùi Tâi-gí-lâng khah sub hó lí-kái. Góa jīn-ûi m̄-bián kiû it-tì, m̄-koh nā ū su-iàu tong-jiân ē-sái ēng.

Chia su-iàu khó-lū ê sī, sī hoan-e̍k ia̍h-sī chhòng sin sû (láu-si̍t-kóng, che nn̄g hāng keh-kài mā bô kài chheng-chhó), nā-sī hoan-e̍k, bo̍k-te̍k sī hō͘ kan-na kóng Tâi-gí ê lâng khah hó khip-siu kap ūn-iōng, só͘-í kéng Tâi-gí chāi-lâi ū tùi-èng ê khài-liām lâi hoan. Nā-sī chhòng sin sû, hoâiⁿ-ti̍t ta̍k-ke khí-thâu lóng khòaⁿ-bô, to̍h ē-sái ēng La-teng jī-kin, pó-liû kap sè-kài chē-chē gí-giân kiōng-thong ê goân-sò͘.

Lâi-goân kah hêng-sek

Sub- chit-ê jī-kin sī ùi La-teng-gí lâi, sa̍p- sī bô͘-gí Eng-gí hoat-im. Khêng-si̍t tû-liáu thâu-chêng kú-lē ê Tek-gí, chiok chē gí-giân mā ē ēng chit-ê jī-kin chō-sû. In lóng-sī chiàu-iōng sub lâi su-siá, m̄-koh hoat-im to̍h chiàu koh gí-giân ê hoat-im kui-kí. Chiàu sio-siāng ê chò-hoat, góa ē kā submarine siá-chò subsu̍p-hái-chûn. Bûn-jī pó-liû chit-ê jī-kin ê goân-hêng, kui-tēng "ēng Tâi-gí liām" ê hong-sek (ēng Tâi-gí ū ê im khì tàu). Án-ne, sub- Tâi-gí lāi-té bô, to̍h bián-kiaⁿ ē gō͘-hōe. Sa̍p chit-ê im-chat tùi-èng ê ì-sù bô kúi-ê, "piáu-ì" ê hāu-kó ē khah bêng-hián. Sui-jiân sa̍p-hái-chûn m̄-sī "chhùi hái-chûn" che siūⁿ mā chai, m̄-koh ti̍t-chiap ēng sub- ke chi̍t ê choan-iōng ê jī, iáu-sī khah kán-tan chheng-chhó.

Góa m̄-sī choan-gia̍p, ū kóng m̄-tio̍h ê só͘-chāi chhiáⁿ ta̍k-ke chí-kàu.

2 Likes

Góa khòaⁿ che ē siūⁿ tio̍h Hoat-gí. In mā ū chi̍t phài sī beh "ti̍t-chiap khip-siu gōa-lâi-gí", koh ū "koaⁿ-hong chhòng sû chò kiàn-gī" phài. Chhiūⁿ: ta̍k-ke í-keng koàn-sì kóng le computer, ti̍t-chiap the̍h Eng-gí ê gí-sû. M̄ koh "koaⁿ-hong" chhòng ê gí-sû sī l'ordinateur.

M̄ chai chit-má tó chi̍t ê khah sî-kiâⁿ, m̄ koh góa chìn-chêng khah tiāⁿ teh chiap-chhiok Hoat-gí-lâng, nn̄g khoán lóng tiāⁿ tiāⁿ thiaⁿ tio̍h.

Só͘-í ài kóng computer ā ordinateur? Ài kóng chhàng-chúi-lām ā sub-hái-chûn?

Góa kám-kak lóng bŏa-kín. Che kî-si̍t m̄ bián "koat-tēng". Pa̍t lâng thiaⁿ ū, bô, tō ka kái-soeh m̄ bián 5 bió soah. Chóng ·sī ke 1 ê kóng-hoat sī hó tāi.

3 Likes

Tek-gí mā sio-siāng, der Rechner kap der Computer :joy:

Góa mā tông-ì m̄-bián "koat-tēng", the̍h chhut-lâi thó-lūn to̍h-sī kóng ka-tī ê chim-chiok, tong-jiân hi-bāng ē-tàng éng-hióng ·tio̍h pa̍t-lâng, hō͘ lâng lâi tòe góa ēng. :rofl: M̄-koh ta̍k-ke lóng ē-hiáu su-khó, ū ka-tī ê phòaⁿ-toàn, tong-jiân kiat-lūn ē koh-iūⁿ. Mā khó-lêng hām lâng thó-lūn liáu tian-tò sī góa kái-piàn goân-pún ê chò-hoat. Góa chun-tiōng só͘-ū goān-ì siá ê lâng ka-tī ê soán-te̍k.

Kî-si̍t góa m̄ bat thiaⁿ lâng kā 艦 tha̍k chò "lām", góa o̍h Tâi-bûn liáu, chhiau Tâi-Ji̍t tōa-sû-tián tah chhiau tio̍h chit ê im, it-poaⁿ-te̍k góa thiaⁿ tio̍h--ê lóng sī "kàm", "kun-kàm", "chiàn-kàm", "khu-tio̍k-kàm", "chǹg-chúi-kàm", "sûn-iûⁿ-kàm" ..., góa kám-kak tha̍k "kàm" to chiâⁿ ū lí, 艦 ê jī-pêng to̍h sī 監.

2 Likes

Tâiwânwē ê "ēkha" púnchiâⁿ tiō ū chiog chè khuán kónghuad. Bôsuyàu ngē phuèha̍b Engbûn.

M̄koq i chidkhuán huane̍g ê hongseg sī chiog hó·ê huānlē. Bôidtēng ài kui·ê ko͘jī(word) chiàu siaⁿim a̍qsī ìgī huane̍g.

1 Likes