FB 入站使用者請換做別个入站方式

Hoān-sè ū lâng chia̍h pá siuⁿ êng, khòaⁿ Tâi-gí bô, tō kā lán chit ê pêⁿ-tâi kiám-kí. Chit-má FB teh kóng lán ûi-hoán in ê sú-iōng tiâu-kiāⁿ, 17 hō chìn-chêng ài siu-chéng iā sī koaiⁿ tiāu FB ji̍p chām kong-lêng.

Góa khòaⁿ ka koaiⁿ tiāu tō hó, bô hiah chē lâng teh ēng FB ji̍p chām, chhau 10 ê niâ. Bô, tō sī ài kā chióng-pâi ê kong-lêng koaiⁿ khiài.

14 Likes

Sī teh khòaⁿ Tâi-gí bô, a̍h sī kiaⁿ Tâi-gí-lâng kiat-kui-tīn?

Góa kám-kak ū-ê lâng chiām-chiām chai-iáⁿ Tâi-gí ē-sái sái Lô-má-jī, koh ū chi̍t-tīn-lâng teh sú-iōng, in koh chi̍t jī to̍h khòaⁿ bô, án-ne hō͘ in kài kín-tiuⁿ.

Ah koh hó chia sī to̍k-li̍p ê 1-ê pêⁿ-tâi, bián khì khòaⁿ lâng ê bīn-sek, chin kám-siā A`Ióng khui chit ê pêng-tâi lâi hō͘ ta̍k-ke lâi sú-iōng, kau-liû su-sióng, ì-kiàn. :+1:

9 Likes

Tsàn-sîng.
FB tíng-thâu thó-ià Tâi-gí e kuài-lâng tsin tsuē. Oo-pe̍h kiám-kí ê ìng-hù bē liáu.
Gouá tsit-má pîng-siông-sî lóng mā kā siat-tīng tsoh “thîng-tsí sú-iōng”, Síng-sî koh síng-kang.

3 Likes