Formosa betrayed : Kerr, George H.

Update:

葛超智 (George H. Kerr) si Bí-kok ê gōa-kau-koa, tī Tâi-pak ê chit-ūi si hù-léng-sū (vice-consul).

Chit pún chheh kì-lo̍k jī-jī-pat sū-kiāⁿ iú-koan ê tāi-chì. Phì-jû-kóng sū-kiāⁿ hoat-seng sî chi̍t-ê cha-bó͘-gín-á tùi chhù--nih ho Tiong-kok-lâng thoa chhut-lâi.

Another ran into the street in pursuit of soldiers dragging a girl away from his house and we saw him, too, cut down. 

http://www.tzengs.com/FormosaBetrayed_GerogeHKerr.pdf

2 Likes

Kan-na chi̍t pún chheh liân-kiat, iû-kî lōe-iông lóng Eng-gí... góa ē siūⁿ kóng èng-kai ài ke siá chi̍t kóa ka-kī ê siūⁿ-hoat ā sī phêng-lūn, téng téng.

Lēng-gōa chit tiâu ōe-tê kāng khoán.

Bô, lí nā bô ài ke siá ·chi̍t ·kóa, góa ē kā nn̄g pún chheh khǹg chò-hòe pìⁿ chò "thui-chiàn chheh" ê ōe-tê, hó bô?

5 Likes