The island of Formosa, past and present. History, people, resources, and commercial prospects. Tea, camphor, sugar, gold, coal, sulphur, economical plants, and other productions

éng-kòe chāu-chu-liāu khòaⁿ-tio̍h ê. tān-sī bô khòaⁿ-kòe.

Publication date: 1903

Publisher: London and New York : Macmillan & co.; Yokohama [etc.] Kelly & Walsh, ld.

Collection: cdl; americana

Digitizing sponsor: Internet Archive

Contributor: University of California Libraries

Language: English

8 Likes

Phái-sè, chit pún chheh iàu-bē khòaⁿ-kòe. Bô-hoat--tit siá kám-sióng.

2 Likes

Chit pún goá mah iáu-bōe khoàⁿ.

2 Likes

Má-kai ê huê-ik-lo̍k

3 Likes