Gín-á ê Tâi-gí hak-si̍p iánn-phìnn 囝仔个台語學習影片

Ta̍k-ke lóng su-iàu ē-tàng-hōo khuànn ê Tâi-gí iánn-phìnn. Hi-bōng ta̍k-ke tsò-huè hun-hióng

3 Likes