Góa ê gōa-má 創作日期:20171029

Góa ê gōa-má chhut-sì tī chò-sit lâng tau, chū sè-hàn tō khai-sí tàu chò-sit, khau chháu-á kap khan gû chia̍h-chháu, in-ūi i sè-hàn ê sî, chhù-lāi chin sàn-chhiah, só͘-í bô tha̍k-chheh, ji̍t-chí chin kan-khó͘, m̄-koh in-ūi tàu chò-sit hō͘-I hùn-liān kah chin kian-kiông , ji̍t-chí mā sī chit-kang chit-kang kòe!
A-má kóng, i tī 18 hòe ê sî tō khì chò sió-kang;kōaⁿ thô͘-chúi kā lâng khí-chhù. It-sim tō sī beh thàn khah chē chîⁿ--ê, hó thang tàu hōaⁿ-ke, i kóng chò kah beh 24 hòe ê sî chiah bô chò, in-ūi hit-chūn góa ê a-bú tī i ê pa̍k-tó͘ lāi, tit beh chhut-sì ah!
Góa ê a-bú sī tióng-lú, i ū chi̍t ê sió-tī kap 2 ê sió-mōe.

Thiaⁿ gún gōa-má kóng goán a-bú chū sè-hàn tō sī háu-lâm-sîn koh chiok ài tòe-lō͘--ê, tō chhiuⁿ lâng leh kóng--ê "ài khàu koh ài tòe-lō͘".Ōe koh kóng tò tǹg--lâi, gōa-má sī 24 hòe kè hō͘ gōa-kong--ê, kè bô gōa-kú tō ū-sin, āu-lâi seⁿ gún bú--á, chhōa gín-á ê kòe têng mā ài chiok pa-kiat--ê.
A-má koh kóng gōa-kong iah-bōe kiat-hun chìn-chêng tòa tī Bî-lô, kiat-hun liáu-āu chiah poaⁿ-lâi Ko-hiông--ê, poaⁿ-lâi liáu tō khai-sí chò seng-lí, bē tang-tiáⁿ-á seⁿ-oe thang hó ûi-chhî seng-oa̍h.

Góa hóng-mn̄g ê sî-chūn i tú-á hó beh khai-sí bô-êng, m̄-koh A-má chiok thiàⁿ--góa ê, mā-sī chiap-siu góa ê hóng-mn̄g, góa kám-kak gún gōa-má sī chi̍t ê ū tòng-thâu , giám-ngē koh kut-la̍t ê lú-sèng!

*刊tī台文罔報NO.306(2019/9月)

4 Likes