Gōa-gí lâng-miâ, tē-hō-miâ, sū-bu̍t miâ tio̍h ēng khi-jī (chhiâ-jī)? #phiauchún #POJ

Taⁿ nā gōa-gí Lô-má-jī phó͘-thong sû chhah tòa Lô-má-jī Tâi-bûn lāi-té ê sî, khah "chèng-keng" ê tù-chiá á-sī phian-chiá ē ēng khi-jī (ITALICS) á-sī tōa-pún jī lo̍h khì hun-pia̍t. Che kap Eng-gí, Se-pan-gâ-gí téng-téng ê si̍p-koàn it-tì.

Chiàu góa siūⁿ, hām gōa-gí Lô-má-jī ê lâng-miâ, tē-hō-miâ, kap sū-bu̍t miâ mā èng-kai án-ne chhú-lí, sui-jiân Eng-gí bô án-ne chò. Thoân-thóng Tâi-bûn ke-kiám ū án-ne iōng (tōa-pún jī).

M̄ chai ta̍k ê ê ì-kiàn siáⁿ khoán?

3 Likes

Lâng-miâ lóng ū tōa-pún jī. Hiông-hiông tú-tio̍h tōa-pún jī, tō ū phiau-khì ê hāu-kó. M̄-bián koh siá khi-jī.

Chāi lâi ē kā gōa bûn ìn ho͘ khi.

M̄ koh, bô hoat tō͘ lông kàu chhiú siá ê kui kí góa sī kám kak bô pit iàu kiông chè.

1 Likes

Nā chit kù,

Téng pái àn An Giang kòe ê sî, Mai, Lân--á kap Anne chhōa gún khì chia̍h tôm kho tộ kap bún bò.

... chin chē lâng kiaⁿ liáu tha̍k bē tín-tāng. Nā phó͘-thong sû ēng khi-jī,

Téng pái àn An Giang kòe ê sî, Mai, Lân--á kap Anne chhōa gún khì chia̍h tôm kho tộ kap bún bò.

... èng-kai ē khah hó tha̍k. M̄-koh nā miâ mā ēng khi-jī,

Téng pái àn An Giang kòe ê sî, Mai, Lân--á kap Anne chhōa gún khì chia̍h tôm kho tộ kap bún bò.

... án-ne chiàu kóng siōng hó tha̍k.

Tó 1 khoán siōng súi, siōng chheng-khì? Che ū khah chú-koan. Chāi góa khòaⁿ, tē 3 khoán siōng súi, siōng chheng-khì.

Nā chún sè-kan Tâi-gí í-gōa kan-ta Au Bí gí-bûn kap Ji̍t-gí Lô-má chù-im, gōa-gí miâ èng-kai "bián" ēng khi-jī bô m̄ tio̍h. In-ūi khòaⁿ 0.1 bió to chai-iáⁿ bē sái ēng POJ ê lí-lō͘ lo̍h khì tha̍k.

Éng-kòe Tâi-bûn ū tang-sî-á gōa-gí bô ēng khi-jī, ēng tōa-pún jī. Nā gia̍h pit teh siá ê sî, ēng tōa-pún jī hoān-sè khah si̍t-chāi.

1 Likes

LĀI-GŌA KHO KHÀN-HŌ͘-HA̍K ê lē......
內外科 欺字 Tanpa Judul
內外科 欺字 Tanpa Judul 2

KÀU-HŌE PÒ, ēng tōa-pún jī......

1 Likes

Khi-jī teh tha̍k bē sū chhut tōa la̍t kā lí cheng. Choân tōa-pún jī koh khah tōa la̍t. Bô pit-iàu. Thâu-bûn-jī sī tōa-pún-jī tō í-keng chai-iáⁿ sī miâ. Miâ bô su-iàu lí-kái. Anne bē kan-taⁿ chhut-hiān chi̍t pái. Ta̍k-pái lóng kā lí cheng, chin kan-khó͘. Kāng-khoán hit-ê goân-chek: hó tha̍k khoài bêng-pe̍k.

Nā chiàu Hó Tha̍k, Khoài Bêng-pe̍k, gōa-gí miâ tio̍h ài choán-ōaⁿ chò Pe̍h-ōe-jī, kám m̄ sī? Iā tio̍h sī chhan-chhiūⁿ Ji̍t-gí, Hân-gí, Thài-gí — gōa-gí miâ tio̍h ài lóng-chóng choán-ōaⁿ chò ka-kī ê jī.

Lán tòe tha̍k-chheh-hōe, tú tio̍h Hoat-gí lâng-miâ, ta̍k pái lóng tio̍h khê 3, 4 bió, pau-hâm í-keng tú tio̍h kúi cha̍p pái--ê. (Tú tio̍h Oa̍t-lâm-gí lâng-miâ, tē-hō-miâ, hāu-kó hoān-sè koh khah kiaⁿ--lâng.) Ēng khi-jī, khah kóng mā bē koh khah chia̍h la̍t; khi-jī mā sī teh kā tho̍k-chiá thê-chhéⁿ kóng chit ê miâ m̄ bián ēng tha̍k POJ ê khùi-la̍t lo̍h khì tha̍k. M̄-koh nā chiàu Hó Tha̍k, Khoài Bêng-pe̍k, chia ê miâ choa̍t-tùi tio̍h ài choán-ōaⁿ chò POJ, kám m̄ sī? (Á chāi-lâi mā ke-kiám ū tù-chiá án-ne chò.)

Ōaⁿ 1 ê kak-tō͘ lâi mn̄g, gōa-gí phó͘-thong sû ēng khi-jī (á-sī tōa-pún jī), gōa-gí miâ ēng phó͘-thong jī: Chāi-lâi kám ū chit tiâu iok-sok?