Góa mā lâi pho͘ chi̍t tiâu hùi-bûn

Si̍t-chāi sī ū-kàu phōe-ho̍k @aióng --ê, chiah-nī kín to̍h chò chi̍t-ê chām--chhut-lâi.

Góa it-ti̍t teh siàu-siūⁿ chit-khoán khoân-kéng: ēng Tâi-bûn thó-lūn sè-kan bān-hāng-tāi ê só͘-chai. Tī chia, Tâi-gí sī ki-pún, m̄-sī chú-tê, chú-tê to̍h-sī ta̍k-ke ê seng-oa̍h, siūⁿ-hoat, hèng-chhù, choan-gia̍p. Tī Hôa-bûn ûi-chú ê só͘-chāi, chú-tê éng-éng ē hông giú khì "Tâi-gí" pún-sin...

Mā kám-siā hō͘ góa chit-ê Tâi-bûn chhài-chiáu-á chiah-nī chá to̍h ē-tàng chham-ú thó-lūn!

2 Likes

Góa leh siūⁿ tī chia to̍h bián koh bīn-tùi (hoat se su), Tâi-gí pà-koân, téng-téng 543 ê Tāi-chì

2 Likes

Bô m̄-tio̍h. Mā m̄-bián kan-na sī ēng gí-giân mā tio̍h phāiⁿ "thui-kóng" ê chek-jīm: ài hō͘ bô o̍h ·kòe ê lâng khòaⁿ-ū (???
Chit-ê pêⁿ-tâi to̍h-sī ē-hiáu ê lâng chò-hóe ēng gí-giân, pó-chhî oa̍h-la̍t. :muscle: :muscle: :muscle:

2 Likes

Góa it-ti̍t ū chi̍t ê kám-kak... nā ta̍k-ke beh "hō͘ bô o̍h kòe ê lâng khòaⁿ ū" (che kám ū hoat-tō͘ chò ē kàu sī lēng-gōa chi̍t chân būn-tê) - hûiⁿ-ti̍t - án-ne m̄ tō sī kóng in bô su-iàu o̍h, in-ūi in lóng í-keng khòaⁿ ū?

Góa thiaⁿ in teh chhiùⁿ koa! Hàm. :rofl:

2 Likes

Góa hoⁿh, koh it-ti̍t tī (sú-iōng chiá kah thui-kóng chiá) ê tiong-ng pâi-hoâi, kàu chín sim-thâu mā koh lóng lia̍h bē tiāⁿ, góa khó-lêng éng-oán to̍h lóng lia̍h bē tiaⁿ.
Láu-si̍t kóng chò chi̍t ê sú-iōng-chiá, sáⁿ lóng bián chhap, chū-iû chū-chāi ^^

2 Likes

Pún-lâi to̍h bē kan-na chi̍t-ê sin-hūn, góa Tâi-bûn chhài-chiáu-á mā-sī siūⁿ-khang-siūⁿ-phāng ūi-tio̍h thui-kóng. :sweat_smile: M̄-koh pí-khí kúi-kó-goe̍h chìn-chêng, ē siūⁿ-beh khì kà lâng án-ná o̍h Lô-má-jī, siá ū kui-kí ê Tâi-bûn, góa chit-má siūⁿ-beh chi̍t-hong-bīn cheng-chìn ka-tī ê Tâi-bûn lêng-le̍k, chi̍t-hong-bīn tàu lúi-chek Tâi-bûn ê lāi-iông.

Góa chit-má khòaⁿ-tio̍h lâng tī tē-hng siā-thoân hoat-būn, lóng chiok siūⁿ-beh ēng Tâi-bûn ìn, m̄-koh góa mā chai-iáⁿ che it-tēng ē chhá ·khí-lâi. Choa̍t-tùi ē ū lâng kóng "Bêng-bêng ē-hiáu siá Hôa-bûn sī-án-chóaⁿ ngē beh ēng Tâi-bûn ìn?" chit-khoán ōe.

Góa āu-lâi to̍h teh siūⁿ, nā-sī choán-tah Tâi-gí pêⁿ-tâi ū-lâng bat thó-lūn kòe ê gī-tê, to̍h-ē khah ū "lín khòaⁿ-bô sī lín ê tāi-chì, góa ē-sái tàu hoan-e̍k, m̄-koh che to̍h-sī ū-lâng teh ēng ê gí-giân, m̄-sī tiau-kang beh hō͘ lín khòaⁿ-bô" ê kám-kak. :smirk:

Tong-jiân, ài kiâⁿ kàu hit-ê kai-tōaⁿ, chit-má to̍h-sī seng kut-la̍t siá. :muscle:

2 Likes

Góa sī kám-kak nā iōng hàn-jī khì hôe, lâng ē khah chiap-siū, m̄-koh it-èng ē ū-lâng lâi chhōe mâ-hoân, (hàn-jī mā kāng-khoán), nā khì kā tah tô͘, chhin-chhiūⁿ hôa-sī tiâu tâi ê tô͘ (jī-khah), hit-chióng--ê, chhiūⁿ lí kóng--ê, lâng to̍h khah bē siūⁿ sáⁿ. ^^

2 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.