Gōa-ûi kah gōa-ûn ê cheng-chha

Tâi-Ji̍t tùi gōa-ûi ê kái-soeh sī: gōa-kháu ê chiu-ûi. Góa ūi-tio̍h beh chhōe ē-tàng thè-ōaⁿ ê sû lâi ka-thiam piàn-hòa, chhiau tio̍h gōa-ûn. M̄-koh Tâi-Hôa ê Hôa-bûn kái-soeh sī 外側, góa kám-kak che khóaⁿ-liáu khah sêng phòa chò nn̄g-pêng, teh kóng gōa-kháu hit-pêng, khah bô-chhiūⁿ gōa-ûi hit-khoàn ū "chiu-ûi" ê kám-kak, piⁿ-a se̍h chi̍t lián lóng pau-koa chāi lāi.

Tong-jiân che khó-lêng sī góa tùi Hôa-bûn kái-soeh siuⁿ-kòe jīn-chin, m̄-koh bô lē-kù, kan-na chi̍t ê Hôa-gí sû, ì-sù si̍t-chāi oh lia̍h ē chún. Koh-chài chit 2 ê sû góa lóng m̄-bat thiaⁿ ·kòe, o̍h Tâi-bûn chìn-chêng kan-na ē-hiáu kóng gōa-kháu. Só͘-í lâi kā lia̍t-ūi chhéng-kàu ·chi̍t ·ē, khòaⁿ sian-chìn tùi chit 2 ê sû (gōa-ûi, gōa-ûn) ê gí-kám sī seⁿ-chò siáⁿ-khoán. Tī chia seng soeh-to-siā.

1 Likes