goân-chū-bîn gí-bûn ê wikipedia incubator

nā tùi siá goân-chū-bîn gí-bûn ū hèng-chhù ê pêng-iú ē-tàng tàu-tīn lâi siá wikipedia! lán chit-má chèng-sek ê goân-chū-bîn gí-bûn wikipedia kan-ta ū sakizaya ê pán-pún:

nā beh ū chèng-sek ê wikipedia ài seng tùi wikipedia incubator khai-sí, chhin-chhiūⁿ:

puyuma ê wikipedia incubator:
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/pyu/Taoyuan

amis ê wikipedia incubator:
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/ami/Google

bunun ê wikipedia incubator:
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/bnn/Mutan

ū hèng-chhù, ē-hiáu siá ê pêng-iú tiō ē-sái lâi siá, bān-bān-á siá, m̄-bián it-tēng siá gōa-chē. lán ē-hiáu siá ê lâng khah chió, ài ka-iû!

2 Likes

nā ū lâng ū hèng-chhù, góa chiah lâi siá wikipedia án-chóaⁿ sú-iōng ê siāu-kài. ā-sī, chiah nā ē-tàng lâu kò-jîn chu-liāu, góa ē-sái lâu góa ê tiān-ōe, su-té-hā kah lín soat-bêng.

會使去揣 FB 等等社群面頂个原住民迷眾頁,共怹紹介。

1 Likes