Goân-khò͘ ha̍p-chiàn-kì(M̄-chai beh pho͘ tī tó chi̍t ê tiâⁿ)

Góa m̄-chai-iáⁿ ang-á-chheh ê sim-tek pho͘ tī bûn-ha̍k chhòng-chok tiâⁿ kám ū sek-ha̍p, seng pho͘ lâi chia...

Chiàⁿ-bûn khai-sí:

Chok-phín miâ:Goân-khò͘ ha̍p-chiàn-kì 元寇合戰記Angolmois
Chok-chiá:Takagi Nanahiko たかぎ七彦


(蒙古襲来絵詞)

Kò͘-sū ê pōe-kéng sī 13 sè-kí Bông-kó͘-lâng phài-peng kong-táⁿ bô beh hiòng in chìn-kòng ê Ji̍t-pún-lâng.
Chū-kak 朽井迅三郎 pún-té sī Kamakura bō͘-hú(鎌倉幕府)ê bú-sū, in-ūi tit-chōe—tio̍h tong-koân-chiá hông phòaⁿ-chōe, liû-hòng kàu Kiú-chiu pak-pêng ê tó-sū Tùi-má(対馬)chò khó͘-kang.
朽井 kàu Tùi-má ê sî-chūn soah tú-hó tú—tio̍h Bông-kó͘-lâng ji̍p-chhim. Kah i tâng-chê lâi-kàu Tùi-má ê chōe-jîn ū ê bih khí-lâi, ū-ê tâu-khò Bông-kó͘-lâng, i soah koat-sim beh chín-kiù Tùi-má ê peh-sèⁿ, kah Bông-kó͘-lâng sio-chiàn.

Chok-chiá Takagi Nanahiko teh ōe chi̍t-ê ang-á-chheh ê sî-chūn chin thiat-té lâi gián-kiú Tùi-má kah Bông-kó͘-lâng ji̍p-chhim ê le̍k-sú. Hó-pí kóng i kā ji̍p-chhim ê Bông-kó͘-lâng, Lú-chin-lâng, Tiâu-sián-lâng ê chha-pia̍t biâu-siá kah chin iù-lō͘, mā kau-tāi tio̍h kui ê Bông-kó͘ chhim-lio̍k ê kòe-têng. I sīm-chì mā kā Tùi-má te̍k-iú-chióng ê Tùi-má soaⁿ-niau(Tâi-oân chio̍h-hó͘ ê chhin-chiâⁿ) ōe chhut--lâi.

Tha̍k-liáu chit thò ang-á-chheh góa kám-kak chū tha̍k-chheh ê sî-chūn tio̍h it-ti̍t sī í Tiong-hôa bîn-kok ê kak-tō͘ lâi khòaⁿ Tang-a ê le̍k-sú, hông bô hoat-tō͘ iōng kî-thaⁿ ê kak-tō͘ lâi jīn-bat Tang-a ê le̍k-sú. Thàu-kòe chit-thò ang-á-chheh hō͘ góa tùi Ji̍t-pún ê lí-kái koh-khah chhim chi̍t-sut-á.

Goân-khò͘ ha̍p-chiàn-kì tī Tâi-oân ū chhut-pán Hôa-gí pán ê ang-á-chheh, tī sòaⁿ-téng mā ū ha̍p-hoat ê pêⁿ-tâi ē-tàng siu-khòaⁿ bàng-gà.

Nā ū hèng-chhù ū-êng ē-sái kā khòaⁿ-māi chi̍t-ē.

1 Likes