Google口座無法度入站

如標題。
真久--ah,半年有(?

台文論壇 beh 活,有影愛閣一步...

3 Likes

嗯,敢是網站个 auth 設定過期?
我需要拍我个 Google 口座,系統講會當寄一个入站網鏈去我批箱,按呢著有通入站矣。

敢是因為按呢影響著最近个友志活動?

1 Likes

hó ah góa koh lâi chhì
che góa sin-pān--ê

brave_2023-08-30_17-23-35

bôhoattō͘

我是用這:

Google li̍p-chām tio̍h ài tán lâng tiông-sin siat-tēng--ah.

Tio̍h--ah góa chitmà māsī iōng che

1 Likes