gú-im ê só͘-chāi

chhiáⁿ-mn̄ kám-ū khó-lêng khui gú-im ê chyanneru? Chhiūⁿ chit-khóan[1] ê?

Góa chai-iáⁿ ū-lâng siūⁿ-beh o̍h, tān-sī bô ūi hó khì.

[1]. https://revolt.chat/

1 Likes