Gún-tau ê chó͘-thoân si̍t-phó͘: Pheng-ke 阮兜ê祖傳食譜:砰雞

Tit-beh得欲 kòe-nî過年 ah, lâi siá chi̍t-ê一个 gún-tau阮兜 chó͘-thoân祖傳 ê si̍t-phó͘食譜, kiò-chò叫做 "Pheng-ke砰雞".
(kî-si̍t其實 góa m̄-chai毋知 chi̍t-ê一个 "Pheng", m̄-koh毋閣 chit-ê這个 siōng hó-chhiò好笑, to̍h soán chit-ê這个 :laughing:)
Khòaⁿ khí-lâi起來 chiok hó͘-lān虎𡳞, m̄-koh毋閣 gún-tau阮兜 tiāⁿ-tiāⁿ定定 chú, choa̍t-tùi絕對 phiàn-lâng騙人, chin-chiàⁿ真正 hó-chia̍h好食--o͘h!

Châi-liāu材料:

 1. pak-lāi腹內 chheng-khì清氣 ê thó͘-ke-á土雞仔 1 chiah (mài siuⁿ tōa chiah)
 2. ko-kip高級 cheng-iâm精鹽 1 kong-kin公斤 (1 pau 15 kho͘ hit chióng)
 3. tōa tiuⁿ gû-phôe-chóa牛皮紙 1 tiuⁿ (mài tio̍h ū sok-ka塑膠--ê)
 4. ū kòa ê îⁿ-té圓底 ê tiáⁿ 1 ê

Chò-hoat做法:

 1. tiáⁿ chhit hō͘ ta, ke-á雞仔 ê si̍t-á翼仔 kah kha áu hō͘ , khǹg li̍p tiáⁿ lāi.
  image

 2. Gû-phôe-chóa牛皮紙 tùi áu 2 pái, khàm ke-á雞仔 téng-koân頂懸
  image

 3. iâm kui pau pho͘ Gû-phôe-chóa牛皮紙 téng-koân頂懸
  image

 4. Tiáⁿ-kòa鼎蓋 khàm khí-lâi起來
  image

 5. Khui ûn-ûn-á-hóe勻勻仔火 khai-sí開始 chú, lōa-kú偌久 ē thiaⁿ-tio̍h聽著 leh phia̍k ê siaⁿ.
  Kúi hun-cheng分鐘 to̍h tiâu-chéng調整 chit-pái一擺 tiáⁿ khi ê kak-tō͘角度, hō͘ bah chīn-liōng盡量 lóng-ū攏有 chìⁿ tio̍h.
  image

 6. Chha-put-to差不多 15 hun-cheng分鐘 ài phah-khui拍開 péng ke-á雞仔 chi̍t-pái一擺.
  Àn ke-á雞仔 ê hêng chha-put-to差不多 ài péng 3~4 pái.

 7. Múi chi̍t pêng lóng ū lûn kòe to̍h chú ah!
  image

Iâm ē-sái會使 siu khí-lâi起來 lām bat-hāng捌項 chhài.

M̄-chai-iáⁿ毋知影 che sī-m̄-sī是毋是 kó͘-chá古早 hang-siuⁿ烘箱 só͘-í所以 iōng tiáⁿ lâi chú tām-po̍h-á淡薄仔 sêng hang-ke烘雞 ê liāu-lí料理. :laughing:
Ū hèng-chhù興趣 ê lâng ē-tàng會當 chhì khòaⁿ-māi看覓~

20 Likes

Tú-chiah khì mn̄g goán tau Tâi-gí cho͘ tiúⁿ, i kóng pheng i chai-iáⁿ, to̍h sī kán-ná iōng tiáⁿ lâi hang ê kám-kak, kî-si̍t goán tau sī ū teh chò iâm-ko̍k ke, chò hoat mā chha-put-to, tiáⁿ té seng iōng iâm lâi pho͘ kāu-kāu, koh-lâi mā ài lām môa-iû, chhiūⁿ lí án-ne ê hong-hoat lâi kā i pheng hō͘ se̍k, iâm-ko̍k hó chia̍h, ko̍k chhut-lâi bah kài chhiⁿ-tiⁿ, góa chai-iáⁿ ē-sái ko̍k--ê, ū ke kah hî, lóng bē-bái chia̍h.

Góan lāu-bú mā kóng, he to̍h kài-sêng sī bô hang-lô͘烤箱 ê sî-tāi, iōng tiáⁿ khì hang ê kám-kak, m̄-koh kóng sī tó-ūi ê chhài lō͘, i kóng i mā m̄-chai.

Chòe-āu góa ū khòaⁿ tio̍h sìn-bōng-ài ū siu pheng, mā m̄-chai iōng chit jī kám tio̍h? Pheng ke, ū-kàu hó chia̍h khoàn, kài hi-bāng ū ki-hōe lâi chia̍h tio̍h chit hāng liáu-lī. ^^

8 Likes

He iâm ē thàu chóa? Péng sī kā chóa the̍h khí.lâi, chiah kā keá péng?
:0

1 Likes

(Tàuté beh ánnòa hō͘ sû chhinchhiūⁿ chi̍tê hêng ná tha̍k Hànjī ánne, góa iáu bôhoat, tio̍h sī kámkak chia̍hla̍t...Hànjī ok o̍h, ho̍kcha̍p hêng tō hó jīn, aih...? Ia̍hsī hùnlliān bô kàu niâ(?)

Ah, hit ê "hō͘ " kah sû liân chòhóe ah!

He iâm ē thàu chóa?

Góa ka-kī khòaⁿ kám-kak iâm tò͘ kòe ê liōng èng-kai chin chió, m̄-koh án-ne chú chhut-lâi ê ke-bah sī ū kiâm ê, góa mā kám-kak chin kî-koài :sweat_smile:

Péng sī kā chóa the̍h khí.lâi, chiah kā keá péng?

Tio̍h ah, to̍h-sī seng the̍h chi̍t-tè tōa pôaⁿ-á, sè-jī lia̍h chóa ê kak kā chóa kah iâm chò-hóe the̍h khí-lâi khǹg, chiah giâ chian-sî lâi péng. In-ūi ū-tang-sî-á ê tiâu-tiáⁿ, mā-sī ài tu̍h chi̍t-ê khah hó péng.

2 Likes

Ke-bah hang ê sî ē chhut-chúi, chúi ē thàu chóa, hām iâm lām to̍h piàn kiâm-chúi, tong-jiân mā ē thàu chóa. Che liōng chiâⁿ chió (bô hiah chē chúi ē-tàng kā iâm "chhōa" khì ke-bah hia), m̄-koh hoān-sè tú-á-hó tiâu-bī.

Lēng-gōa, lí chit phiⁿ ē-sái khǹg tī Ji̍t-siông ē-té ê Chú-chia̍h sub-tiâⁿ.

4 Likes