Gúnbú kā giat-á khòaⁿ-chò giâ-kang

Kin-á-ji̍t kā gúnbú kái-soeh 蠍仔 POJ siá-chò "giat-á". Mā ū tô͘ hō͘ i khòaⁿ.
M̄-koh i kèng-jiân mn̄g góa "Che kám-sī 「蜈蚣giâ-kang」?"

Só͘-í góa tio̍h chò che tiuⁿ Meme.
Imgur
Imgur

Sī-án-chóaⁿ i bô khòaⁿ-tio̍h he nn̄g ki chhiú?

6 Likes

遮予我想著tsi̍ttsân載誌:進前聽gún爸講「飛蛾féi-ǒ」會咬、會食柴箍,我就想講奇怪ne,問落去tsah知影伊teh講白káu蟻。 = ="

拜託一會leh!白螻蟻佮ia̍h-á差真差足遠好無??

後來我佮隻位熟sāi ê運ちゃん講即tsân載誌,ah伊mā講共款ê話:「Ah? he毋是飛蛾féi-ǒooh??」

............ :woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming:

4 Likes

Che goán tau kóng tōa-chúi káu-hiā. Kah ia̍h-á khak-si̍t chha-tōa-bé, tàu-té sī-án-chóaⁿ ē hun bē chheng :joy:

4 Likes

有有有!有聽過儂講「大水螻蟻」,進前koh若像有看過「大水蚊」即款講法。


毋知ah,明明即兩款蟲就差hiahhah,到底是按怎會使得認毋著。 :rofl:

3 Likes

Châng mn̄g gúnbú. I kóng nā lo̍h-hō͘ 大水螻蟻 tio̍h poe--khí-lâi, piàn 大水蚊. It-ti̍t poe-li̍p chhù, só͘-í in sè-hàn sî nā khòaⁿ-tio̍h hit-khoán thâng-á lóng ài kóaⁿ-kín kā mn̂g-thang só-tiâu, teng-hóe mā lóng koaiⁿ--tiāu, bô in tio̍h poe--li̍p-lâi ah.

2 Likes

Goán chia sī kín the̍h bīn-tháng-á sîn chúi, khǹg--leh tiān-hóe ē-kha. Tōa-chúi káu-hiā chhîⁿ kng, ē poe--ji̍p-khì siám-siám-sih-sih ê chúi--nih. :relieved:

3 Likes