Have you ever been to Lake Candidius?

Pah-bīn bô siáⁿ lâng chai chit ê Lake Candidius to̍h sī Li̍t-goa̍t-thâm.
Lake Candidius sī Kam Ûi-lîm bok-su hō ê miâ. Ūi beh kì-liām lēng-gōa chi̍t ê Hô-lân sî-tāi lâi Tâi-oân soan kàu ê bok-su, Georgius Candidius.

Téng-thâu tér-tér nńg kù, tùi 19 sè-kí kóng kah 17 sè-kí. Ū hèng-chhù ê lâng, ka-kī khì chhēr chir-liāu khoàⁿ.

4 Likes

That has got to be the whitest name ever...

Kāng-khuán Ho-lân Se-pan-gâ sî-tài ê tē-miâ koh ū Duero, San Lorenzo, Santa Catalina, Santiago...

1 Likes

Santiago it-poaⁿ lóng chai-iáⁿ sī Sam-tiau-kak, m̄-koh thâu-chêng hit saⁿ ê tē-hō-miâ chin-chiàⁿ m̄ bat.
Chhiáⁿ-mn̄g he sī tó-ūi?

Duero sī Hua-lian. San Lorenzo sī Soo-Ò. Santa Catalina sī Soo-Ò pak-pîng ê Kavalan hái-uan.

3 Likes

Mt. Morrison. Mt. Sylvia.

guá nn̄g-ki-suann lóng ū peh-kuè.

1 Likes

Soaⁿ kám m̄-sī sǹg lia̍p?

Gún-tau lóng sǹg ki. Guá ū thiann-kuè tsi̍t-tsō-suann.

Phuánn sian-sinn mā án-ne sǹg

1 Likes