Hey! Say! JUMP - White Love (Tâiwânwē pánpún)

Chìnchêng Hey! Say! JUMP lâi Tâiwân ê sî, kā in ê kua White Love káipian chò Tâiwânwē pánpún, tòngchò yánchhiùⁿhuē ê kiaⁿhí.

Tâiwânbûn kuasû:
Nā ū chi̍d kang ē si̍dhiān, lán nn̄g lâng éngwán chòhué ·ê hid ê bāng.
Lí chiūsī îid ǹgbāng.
Lí sī guá ê chiông kim íāu ·ê bīlâi.
Chuèāu chi̍d pái ·ê luân'ài.
Guá ê ài hō͘ lí chi̍d ê.
Hiàn hō͘ lí chuânsim, chuân'ì ·ê chi̍d ê lâng.
Guá ê sim ài lí kàutè.
Guá ài lí. Chiaq ài lí.
Chuân sèkài chíū lí chi̍d lâng.
Guá ài lí. Chiaq ài lí.
Lí sī guá éngwán chùtiāⁿ·ê miāūn.
Siōng ài·ê kò͘sū.

Áidò͘ thuânthé mā ētàng chhiùⁿ Tâigí-kua.

4 Likes

Góa, chi̍t-ê 36 hòe ê cha-po͘-lâng, nā-sī tī hiān-tiûⁿ thiaⁿ-tio̍h Tâi-gú-pán mā-ē ki-ki-kiò :grin:

3 Likes

siūⁿ bē kàu Ji̍t-pún-lâng ē chhiùⁿ tâi-oân-koa :kissing_closed_eyes:

1 Likes