Hì-iām tó-lāi beh khai-sí thòaⁿ?

Kòe-khì nî gōa, góa ê Bí-kok, Au-chiu ê pêng-iú seng-oa̍h tio̍h chiok kan-khó͘.

Ta̍k-ke mā khòaⁿ tio̍h Tâi-oân, hì-iām bô kóng kài giâm-tiōng, ke-kiám ē chia̍h chhò͘.

Tû-liáu hì-iām í-gōa, lán khòaⁿ tio̍h kok kok, kok tē bô kāng chhiú-tōaⁿ kap chèng-chhek, teh chīn-liōng pó-hō͘ bîn-chiòng. Ū ê tō hā-lēng ài kòa chhùi-am, pó-chhî siā-kau kū-lī, ha̍k-hāu koaiⁿ tiāu, seng-lí m̄-thang chò, téng téng. Koh ū ê só͘-chāi siáⁿ mih lóng m̄ chò.

Lán mā ū khòaⁿ tio̍h sin-bûn ûn-ná teh pò sò͘-jī, kin-ná-ji̍t kúi lē, kúi sí. Tâi-oân mā án-ne chò. Án-ne it-ti̍t pò, bîn-chiòng tong-jiân ē kiaⁿ.

Hì-iām sī chi̍t ê chiok giâm-tiōng ê būn-tê, ū iáⁿ. Hiah che lâng kòe-óng, lán m̄ thang khòaⁿ i khin. M̄ koh, lán chiam-tùi chit khoán būn-tê ê hoán-èng, hoān-sè ē koh khah tiōng-iàu.

Lán chit-má piàn chò, lán nā bô tông-ì chèng-hú ê chhiú-tōaⁿ, ā sī lán nā hoâi-gî jīm-hô chi̍t ê sò͘-kì, lán tō bē ēng tit kong-khai kóng. Siā-hōe bē ēng tit thó-lūn būn-tê, tàu-té sī beh án-ná kái-koat hia ê būn-tê?

Tō sī kóng, lán tit-tio̍h ê chu-sìn, nā bô iáⁿ, á koh ta̍k-ke kiaⁿ kong-khai thó-lūn, lán beh nah ē chai?

Góa kí kúi ê á lē:

Chhùi-am kám ū lō͘-iōng? Chit ê būn-tê lán beh nah ē chai? Lán kám ài seng liáu-kái chit ê būn-tê beh án-chóaⁿ gián-kiù, khòaⁿ ū siáⁿ khoán sò͘-kì. Ā sī kám ē kóng: "kho-ha̍k-ka kóng ê tō chún-tú-soah"? Ah hia ê kho-ha̍k-ka sī kí siáⁿ mih lâng? Nā ū nn̄g ê kho-ha̍k-ka khòaⁿ-hoat bô kâng, lán beh án-ná phòaⁿ-toàn?

Ā sī góa nā mn̄g kóng, hì-iām ê hong-hiám kám tùi ta̍k-ke lâng lóng kāng khoán? Gín-ná-lâng, siàu-liân ê, a-kong a-má, kám lóng kāng-khoán ê hong-hiám? Iā sī tōa-kho͘ ê kap sán ê, ū sim-chōng-pēⁿ ā bô, ū thn̂g-jiō-pēⁿ ā bô. Hì-iām kap che kám ū koan-hē?

Ā sī lán kám ē mn̄g kóng: kin-nî tio̍h hì-iām sí kúi ê lâng, nā bô hì-iām it-poaⁿ nî-á sí kúi ê lâng? Che kám ē sái tit chò pí-kàu? In-ūi góa ē kì tit, chìn-chêng he liû-kám-pēⁿ ū ê nî-á mā kài giâm-tiōng, m̄ koh hit chūn-á lán tō bô kā kui ê siā-hōe lōng kah beh kiaⁿ sí. Lán khòaⁿ sin-bûn pò sò͘-jī, in kám ū pò chit khoán sò͘-jī? Ah in pò ê sî-chūn, kám ū chi̍t kóa "thóng-kè chhiú-tōaⁿ" hō͘ hia ê sò͘-jī piàn-chò in siūⁿ beh kóng ê chèng-kù? Che ûn-ná mā oh chai.

Góa khah chá kap pêng-iú kóng, Tâi-oân chit-má bô kài giâm-tiōng, kám ū iáⁿ sī hó tāi? Hì-iām kám ū khó-lêng éng-oán tō ji̍p bē lâi lán chit lia̍p tó-sū? Ā sī kóng, lán bī-lâi lóng m̄ thang chhut kok, gōa-kok ê lóng m̄ thang ji̍p lâi?

THBK chèng-hú kám pí só͘-ū kî-thaⁿ chèng-hú koh khah gâu? Pēⁿ-to̍k ji̍p lâi ê sî-chūn (in-ūi góa khòaⁿ, chá-bān i tō beh ji̍p lâi), i kám ē chhú-lí khah hó?

Lán kám ē chhiūⁿ Sūi-tián hia, m̄ bián kòa chhùi-am, m̄ bián pó-chhî siáⁿ-mih kū-lī, pēⁿ-lē khah bē hiah chē. Ā sī lán beh chhiūⁿ Ka-chiu, kui-tēng chiok giâm-tiōng, ta̍k-ke lóng m̄ thang chhut mn̂g, tian-tò hì-iām koh khah giâm-tiōng?

Nā góa, góa khòaⁿ tio̍h siuⁿ chē chu-liāu. Tāi-pō͘-hūn ê lóng ē hō͘ góa siūⁿ kóng chia ê chhùi-am-á, chia ê siā-kau kū-lī, chia ê ū ê bô ê kui-chek, sī bô sáⁿ lō͘-iōng. Kiám-pûi, ūn-tōng, pha̍k-ji̍t, án-ne tō hó. Lāu ê (7~80 í-siōng) hoān-sè ài kóaⁿ-kín khì chù-siā bô m̄ tio̍h. M̄ koh lán siàu-liân ê pún-té tō bô hiah gûi-hiám. (Sī kóng, liû-kám mā ū gûi-hiám, hóe-chai, chhia-hō, tio̍h gâm, ...... lóng ū gûi-hiám. Lán tō bô hoat-tō͘ ta̍k kang kan-na khòaⁿ gûi-hiám niâ.)

Ah góa m̄ chai che ū iáⁿ ā bô, m̄ koh góa 100% khak-tēng ê sī, lán nā bô hoat-tō͘ kong-khai thó-lūn, tō bô lâng chai. Che m̄ sī lán tùi "Bîn-chú" ê ǹg-bāng? Lán ài ū hoat-tō͘ kā siā-hōe siōng chhim ê būn-tê kong-khai thó-lūn, khah ū ki-hōe kái-koat.

Góa khòaⁿ, kòe-khì nî gōa, tāi-pō͘-hūn ê kok-ka jú sêng Tiong-kok chè-tō͘: koaⁿ kóng ê, peh-sèⁿ m̄ thang hoâi-gî, m̄ thang mn̄g, m̄ thang kong-khai thó-lūn.

Chit nn̄g chióng Tiong-kok lâi ê pēⁿ-to̍k - chi̍t ê hì-iām, chi̍t ê ui-khoân chèng-hú - hoān-sè sī āu chiá khah tōa tiâu.

4 Likes

Che kám m̄-sī

640x_6cbd476fea6913fb3b8f730354693486
不驚死--个、死代先。

1 Likes

中華民國鎮治台員只欵个民主思潮、夭久眞chíⁿ-chhioh、綴西國人袂着陣;若卜講通光、現時只个民主制度、卡多、是台員人參中國人kō͘選票レ品輸贏、者"民主"會行娘。

Góa teh kóng ê sī só͘ ū ê "Bîn-chú sè-kài", m̄ sī te̍k-pia̍t chí-chhut Tâi-oân ā tó ūi.

Chit-má siōng bô hoat-tō͘ kong-khai thó-lūn ê só͘-chāi, tû-liáu Tiong-kok pún-tē, tian-tò sī Bí-kok - sè-kài ê "bîn-chú kiàn-pún".

Lán tiàm chia kàu chín iáu bô ài thó-lūn, in-ūi "chèng-hú chhú-lí kah hiah hó". Lán tiàm chia sī chi̍t lia̍p tó, lí bô hông ji̍p pì, pēⁿ-to̍k tō bô hoat-tō͘ ji̍p pì. Ah i chá-bān mā ē lâi, lí bô khó-lêng éng-oán ī-hông. Ū chi̍t kang pēⁿ-to̍k beh lâi, lán beh án-ná chò? Tâi-oân-lâng kám goân-ì kong-khai thó-lūn? Ā sī kan-na beh thiaⁿ THBK chèng-hú kóng ê tō chún-tú-soah?

1 Likes

Chāi lí khòaⁿ, án-ná sǹg sī kong-khai thó-lūn? Thó-lūn phín-chit bān-chhiáⁿ phêng-lūn, góa kám-kak Tâi-oân sǹg sī chiok chá tiō khai-sí thó-lūn. Chit-ê thó-lūn-pang kū-nî 1 goe̍h té sêng-li̍p. Hái-gōa Tâi-oân-lâng, siōng-bô Tek-kok ê, Bīn-chheh siā-thoân mā chha-put-to chit-ê sî-chūn tiō tiāⁿ-tiāⁿ thó-lūn, phēng ki-chū-kok lóng khah chá. Chhùi-am ê hāu-kó, kám ài hong-só bó͘ kok, kiám-giām phiau-chún án-ná ha̍p-lí, tang-sî koh ka-thiam sin ê phiau-chún, sī-án-chóaⁿ án-ne kui-tēng...chiū góa ê ìn-siōng, lóng ū kóng kòe.

Góa khah chió khòaⁿ PTT, hoān-sè só͘-ū ê chu-liāu lóng tī hia, góa kan-na bô khoàiⁿ niâ. Kám chhōe ē tio̍h chi̍t tiâu ōe teh thó-lūn chhùi-am kám ū lō͘-iōng?

Chú-liû mûi-thé ê sin-bûn, tiān-sī, téng téng, ā sī kóng tī Lâng-bīn-chheh téng-koân tō hó, kám ū teh thó-lūn?

Tâi-oân-lâng kám chai-iáⁿ GB Declaration sī siáⁿ? Kám chai-iáⁿ Sūi-tián bô kòa chhùi-am, bô chò lockdown, mā sī Au-chiu piáu-hiān chiâⁿ hó ê kok-ka? Kám chai-iáⁿ Ka-chiu chò lockdown sè-kài giâm-tiōng, tian-tò pēⁿ-to̍k thòaⁿ kah lú giâm-tiōng?

Tâi-oân-lâng nā m̄ chai, tō sǹg kóng PTT ū teh thó-lūn, góa khòaⁿ sī iáu bô hiah "kong-khai"?

Phì-lūn-kóng, góa siūⁿ beh án-ne kóng:

Choân sè-kài ê sò͘-kì chit-má kài chheng-chhó: Lockdown bô lō͘-iōng. Chhùi-am bô lō͘-iōng. "Siā-kau kū-lī" pún-té tō bô chi̍t ê kheh-koan, kho-ha̍k ê tēng-gī, beh nah ū lō͘-iōng. Hān-chè kúi ê lâng tī sek-lāi, sek-gōa oa̍h-tōng, nah ū khó-lêng ū lō͘-iōng? Pēⁿ-to̍k kám ū khó-lêng chun-siú chèng-hú hā-lēng 5 ê lâng chi̍p-hōe, i tī hia tō bô beh thòaⁿ.

Lán chit nn̄g kang khòaⁿ tio̍h sin pēⁿ-lē, ta̍k-ke tō kiaⁿ sí. Lán kám ū hiah nńg-chiáⁿ? Jîn-seng pún-té tō bô kán-tan. Kui ê ú-tiū ùi múi chi̍t kak-tō͘ beh siūⁿ pān-hoat kā lán thâi sí. Sim-chōng-pēⁿ, chhia-hō, ûn-ná ke chiâⁿ gûi-hiám chit ê pēⁿ-to̍k.

Lán nā ē kiaⁿ, chò chi̍t kóa bô lō͘-iōng ê chhiú-tōaⁿ (chhiūⁿ chit-má teh chún-pī CDC ê Level 3), kám ē khah an-choân, kám bē kiaⁿ?

Góa chit phiⁿ nā khǹg tī Bīn-chheh téng-koân, bô tiāⁿ góa ê kháu-chō tō hông koaiⁿ tiāu. Án-ne kám sǹg kong-khai thó-lūn?

2 Likes

Sūi-tián ê chōng-hóng, kî-si̍t pháiⁿ chò "piáu-hiān chiâⁿ hó" ê lē, góa khòaⁿ in kah Ka-chiu lóng kài giâm-tiōng. Pēⁿ-lē lóng chhău 100,000/pah-bān-lâng. M̄-koh Ka-chiu góa khah bô hiah chheng-chhó.

Sūi-tián sī chū-thâu kàu-bóe bô siáⁿ kui-tēng bô-m̄-tio̍h, múi-ji̍t ka-thiam ê pēⁿ-lē sò͘-jī khí-thâu kài "pêng-ún", bô chhiūⁿ Au-chiu pat kok tī lo̍h-si̍t khah giâm-keh ê chèng-chhek liáu-āu ū bêng-hián kàng ·lo̍h ·lâi ê sè. Kū-nî Tek-kok mûi-thé chiok ài thó-lūn Sūi-tián, ū lâng kám-kak in m̄-bián hông koaiⁿ, bián kòa chhùi-am chiâⁿ-hó, ū lâng kóng Tek-kok ê pēⁿ-lē kah sí-bông-siàu (khó-lū jîn-kháu) khah chió, ì-kiàn chin lióng-ke̍k. Chóng ·sī, kū-nî nî-bóe káu taⁿ chit pho iáu-sī ta̍k-ke chò-hóe sit-siú, lóng chhiau-kòe tē-it-pho, chòe-kīn chiah sió-khóa ap ·lo̍h ·lâi. (Tô͘-pió: Tek-kok, Sūi-tián, Au-chiu) Góa khòaⁿ Sūi-tián ê e̍k-chêng iáu-sī khah Tek-kok giâm-tiōng, m̄-koh Tek-kok lockdown tùi keng-chè mā ū chhiong-kek, chéng-thé tó-chi̍t-ê khah hó tiō khah khòaⁿ lí khòaⁿ siáⁿ-mih khah tāng.

Tâi-oân-lâng khak-si̍t ū-siat khah siong-sìn chhùi-am hāu-kó, chit-gî ê khah chió. M̄-koh beh chhōe mā sī ū:

Tek-kok Tâi-oân-lâng siā-thoân ū chhá kòe kúi-nā pái, m̄-koh he khak-si̍t m̄-sī kong-khai siā-thoân (3 bān thóng lâng, bô-it-tēng lóng se̍k-sāi, m̄-koh chit-ê siā-thoân chū-thâu tiō m̄-sī kong-khai).

Seng mài ti̍t-chiap kóng chhùi-am kám ū-hāu, Tâi-oân-lâng tùi chhùi-am ê sìn-jīm, sī ùi Tâi-oân i-seng ê chí-sī lâi, kah siong-sìn chèng-hú ê koan-hē bô hiah ti̍t-chiap. Nā-sī beh mn̄g kóng, kám-ū chit-gî kah thó-lūn, góa kám-kak "kiám-giām" chit-ê gī-tê khah sek-ha̍p.

Nā-sī kóng Tâi-oân-lâng kám chai-iáⁿ chia-ê chu-sìn, mûi-thé khah hèng pó siáⁿ éng-hióng kài tōa. Che khah m̄-sī bô goān-ì kong-khai thó-lūn, sī chin-chiàⁿ bô siūⁿ-tio̍h ài khì thó-lūn he.

Nā góa ka-tī tùi chhùi-am ê khòaⁿ-hoat, góa kám-kak bô hiah-nī tan-sûn sī pó-hō͘ lí mài hông òe tio̍h, khah sêng chi̍t-chióng kéng-kài. Mā ū gián-kiú kóng, kòa chhùi-am hō͘ lâng ke khah ē ûi-chhî siā-kau kū-lî (m̄-koh chit-ê gián-kiú góa bô khiàm ·khí ·lâi). Chhùi-am tùi kò-jîn ê pó-hō͘ m̄-sī pah-hun chi pah, ná-chhiūⁿ hāu-kó khah bái ê e̍k-biâu, sī tī kûn-thé ū-hāu. 10 ê lâng ê pâng-keng, kan-na chi̍t-ê lâng kòa, i mā bē an-choân, khah chē lâng kòa ē khah hó. Chhiūⁿ chit-phiⁿ ê kiat-lūn kóng ·ê. Nā kóng gián-kiú pò-kò, chi-chhî nn̄g pêng ê lóng ū, góa sī kám-kak sêng-pún bô koân, bô-tiāⁿ-tio̍h ài chèng-bêng choa̍t-tùi ū-hāu, gōa ū-hāu chiah khai-sí.

Che sī hit-sî tha̍k tio̍h ê bûn-chiong, góa kám-kak chiâⁿ ū-lí. M̄-koh góa kú bô koh koan-chhiat, m̄-chai kám koh ū sin ê lūn-tiám kah gián-kiú.

Third, of course masks work — maybe not perfectly and not all to the same degree, but they provide some protection. Their use has always been advised

Tiám ji̍p bì:

In community and home settings, the use of facemasks and respirators generally are not recommended. However, for certain circumstances as described in Table 1, a facemask or respirator may be considered, specifically for persons at increased risk of severe illness from influenza.

Chit khoán ê, lâng bô beh tiám ji̍p bì, tō m̄ chai-iáⁿ kóng he NYT siá ê "use has always been advised" tō m̄ sī hiah kán-tan.

Ta̍k-ke chit-má khòaⁿ pēⁿ-lē, pēⁿ-lē. Pēⁿ-lē án-ná sǹg? PCR kám ū chún? Kám ū teh khòaⁿ sí-bông-lu̍t? Kám ū teh pí-kàu kin-nî kap éng-kòe ê chóng sí-bông-lu̍t?

Būn-tê tō siuⁿ chē la, chi̍t phiⁿ siá bē liáu. Hûiⁿ-ti̍t, siā-hōe nā bô beh kong-khai thó-lūn, kàu bóe-á mā sī bô lō͘-iōng.

Pháiⁿ-sè, kî-si̍t góa sió-khóa tòe bē tio̍h lí só͘ kóng ·ê. Lí nā jīn-ûi chit-má ê thó-lūn bô kàu, ia̍h-sī bô-kàu kong-khai, lí jīn-ûi chó͘-gāi sī siáⁿ? Eng-kai án-ná chhú-lí khah hó, khah "ū-lō͘-iōng"? "Bô beh kong-khai thó-lūn" sī chi̍t-ê bô kài chheng-chhó ê kóng-hoat. :sweat_smile:

Chi̍t tiâu bô-hoat-tō͘ siá hiah siông-sè, góa mā m̄-chai lí ē ùi tó-ūi chit-gî, só͘-í lân-bián ē làu-kau. M̄-koh lí kóng ê che, tú-hó góa bat khòaⁿ kòe thóng-kè.

Nā-sī ài pí-kàu sí-bông-lu̍t, góa thâu-chêng tah he tô͘-pió ē-sái siat-tēng chi̍t-kóa lí beh pí-kàu ê sò͘-kì.

Nā PCR kám ū chún, che góa khak-si̍t m̄-káⁿ kóng. M̄-sī chit hong-bīn choan-gia̍p. Kan-na chai-iáⁿ chit-ê kiám-giām chin bín-kám.

Viral Visualizations chit phiⁿ lūn-bûn ta̍t-tit khòaⁿ.

Sī kóng, lán ê "bîn-chú siā-hōe" nā beh chò khah tōa tiâu ê koat-tēng ê sî, èng-kai ài thiaⁿ chiok chē bô kâng kak-tō͘, bô kâng chu-sìn, bô kâng choan-gia̍p. Lán chit-má kan-na thiaⁿ tio̍h án-ne niâ:

  • Pēⁿ-lē kúi ê, jú lâi jú giâm-tiōng
  • Chun-siú chèng-hú ê kui-tēng

Án-ne kin-pún tō m̄ sī "thó-lūn". Tō sī ui-khoân niâ.

Nā góa beh khòaⁿ sin-bûn thó-lūn ê, tio̍h sī che:

  • "kho-ha̍k-ka" bô hiah-nī-á chheng-chhó chit kóa ī-hông chèng-chhek (Lockdown, chhùi-am, téng téng) kám chin-chiàⁿ ū ī-hông kong-lêng
  • "kho-ha̍k" mā m̄ sī chiok it-tì ê thoân-thé, ha̍k-kài lāi-té mā ū kok chióng khòaⁿ hoat
  • pa̍t kok chò lockdown ā bô, lóng ū, chin pháiⁿ kóng kám ū pang-chān
  • tio̍h-pēⁿ (pēⁿ-lē), giâm-tiōng-sèng, kap sí-bông-lu̍t, lóng sī bô kāng sò͘-jī
  • 6~70 hòe í-hā sí-bông-lu̍t hui-siông, hui-siông kē, bián hiah-nī kiaⁿ, pó-hō͘ nî-hòe khah chē ê tō hó
  • lockdown keng-chè-siōng ê hāu-kó

Lán beh chò Level 3 Lockdown chìn-chêng, m̄ sī èng-kai ài seng thó-lūn chia ê tāi-chì?

Chóaⁿ-iūⁿ ê phiau-chún ē seng kàu tē-3-kip, tē-3-kip ē ū siáⁿ-khoán ê hān-chè, èng-kai lóng sī chiàu hoat-lu̍t chè-tēng ·ê tiâu-kiāⁿ teh kiâⁿ. Nā-sī ta̍k-pái tú-tio̍h ûi-ki chiah lâi thó-lūn, pah-bīn chiok chē tāi-chì lóng bē-hù. 2003 ê SARS, tiō án-ne kā chi̍t-kóa hoat-àn pek ·chhoaih, chit-pái tiō ū ēng tio̍h. Nā bô chia ê kui-tēng, tiō ē koh-khah óa-khò chāi-ūi ê lâng chiū i ê jīn-bat chò koat-tēng, bô chi̍t-ê chham-khó phiau-chún.

Góa sióng-siōng ê liû-têng tāi-khài sī án-ne:
Siat-sióng (kin-kì kòe-khì ê keng-giām) ûi-ki, chè-tēng phiau-chún kah èng-tùi hong-sek → ûi-ki hoat-seng → chiàu kui-tēng kai chò siáⁿ chò siáⁿ → hoat-hiān kui-tēng bô ha̍p-ēng → kā kui-tēng siu kah khah chiu-chì (án-ne koh chiap tó tńg-khì khí-thâu)

Chia ê kúi tiám góa kám-kak tiō sī chèng-hú i-hoat sêng-li̍p ê thoân-tūi chhú-lí ê tāi-chì. Thoân-tūi lāi-té mā-sī ū kho-ha̍k-ka, ū bô-kâng léng-he̍k ê choan-ka, mā ē khó-lū bô-kâng ê gián-kiú kiat-kó, chò chhut in ê phōaⁿ-toān. Só͘-í būn-tê khó-lêng sī THBK ê hoat-lu̍t tiō hán-ti̍t sī Tâi-oân-lâng chè-tēng ·ê, bô hit-ê tāi-piáu-sèng. Che khak-si̍t ū-iáⁿ, m̄-koh kám ū khó-lêng tī kiàn-kok chìn-chêng chhú-lí?

Nā-sī hoān-ûi giú khah khoah ·leh, m̄-nā kóng Tâi-oân, sī kóng lí-sióng ê bîn-chú siā-hōe:
Che kám-sī siūⁿ-beh thó-lūn ti̍t-chiap vs kàn-chiap bîn-chú ê soán-te̍k ia̍h-sī pí-lē hun-phòe ê būn-tê? Iā tiō sī kóng, ài ū gōa-chē pí-lē ê jîn-bîn ti̍t-chiap chham-ú chiah sī ū-kàu kong-khai? Ia̍h-sī kóng, lí ê ì-sù m̄-sī beh cheng-ka bîn-chiòng ti̍t-chiap chham-ú, sī jīn-ûi tài-gī-sū koat-tēng chia-ê tāi-chì ê kòe-têng ē-sái koh khah kong-khai hō͘ ta̍k-ke chai?

Ì-sù kám sī kóng, chit-má ēng ê hoat-lu̍t, hit chūn bô hoat-tō͘ hó-hó-á thó-lūn? Ùi 2003 kàu chín, mā bô? (Bô kip ê sî, bô ài kóng, gûi-kip ê sî, tiō bē hù?)

Chèng-hú thoân-tūi teh chhú-lí, só͘-í lán bô su-iàu khì liáu-kái? (Góa chai lí èng-kai bô hit ê ì-sù, tān-sī khòaⁿ hit kù tō khòaⁿ khí lâi sī án-ne...)

In ê gián-kiù kiat-kó, phòaⁿ-toàn, thó-lūn ê kòe-têng, kám ū kong-khai hō͘ bîn-chiòng khòaⁿ?

Kí chi̍t ê kán-tan ê lē. I kóng Tē 3 Kai beh kìm-chí sek-lāi 5 lâng í-siōng ê oa̍h-tōng, sek-gōa 10 lâng. Che hoān-sè sī chiàu téng pái siá (pek chhut lâi) ê hoat-lu̍t. Hoān-sè sī chiàu kīn-kî gián-kiù kiat-kó. Hó. Góa kan-na chi̍t ê būn-tê niâ:

Chit nn̄g sò͘-jī ùi toeh lâi?

In-ūi, góa sī kàu chit-má kan-na khòaⁿ tio̍h sò͘-jī 5 kap 10. M̄ chai 5 kap 10 sī án-chóaⁿ lâi ê. Jî-chhiáⁿ, góa ū kóa chit-gî: 5 ê lâng kap 6 ê lâng kám ū statistically significant difference? (Èng-kai bô siáⁿ khó-lêng.) Nā kóng gōa-kháu, 10 ê kap 1000 ê kám ū chha? Che tō chiok pháiⁿ sióng-siōng. Góa ài khòaⁿ in ê gián-kiù, chiah ū khó-lêng hông soeh-ho̍k.

Góa kí ê hit kúi tiám, èng-kai lóng ài ū hoat-tō͘ chhōe tio̍h "kong-khai thó-lūn ê kì-lo̍k" (the record of public discussion). Khòaⁿ sī chèng-hú thoân-tūi thê-kiong ê, ha̍k-kài thê-kiong ê, sin-bûn-tâi piān-lūn, téng téng.

Nā chhōe bô tio̍h, tō sī góa beh kóng ê "bô kong-khai thó-lūn" ê ì-sù.

Bô.

Kàn-chiap bîn-chú m̄ sī teh soán Kok Ông. Sī teh soán tāi-piáu. Bîn-chiòng nā bô chiâu-chn̂g ê chu-liāu, siáⁿ khoán ê bîn-chú chè-tō͘ lóng bô hāu.

1 Likes

做一个有做。

大風吹冇粟、驚死--个、加治着愛會曉張持。死--去是客觀个代志、有人有份。^^

着是袂按算得、者着來使只步--个。

武漢肺炎只个毒氣、不是一般的--个 傳染病 nā-tiāⁿ。伊是一欵--个"生物兵器"。
到將時各國政府嗎夭含珠不吐、不閣輿論レ行(無定着公開)、逐家心肝底to朗知知--le
袂凍/不敢講通光、只條確實有影。

3 Likes

"Seng-bu̍t peng-khì" bô m̄ tio̍h.

Ah i sī beh ti̍t-chiap hāi ·lâng? Ā sī kā kui ê siā-hōe loān ·khì, hō͘ lán chò chit khoán Lockdown, hāi lán ê keng-chè, cheng-sîn, goân-khì t.t.?

Sī beh kā lán thâi sí, ā sī kiaⁿ sí? Chit nn̄g chióng kong-kek hoān-sè mā sī āu chiá khah ū hāu.

(Tong-jiân ta̍k-ke lâng nā sió-khóa-á bat tāi-chì tō ē kiaⁿ sí. M̄ koh lán m̄ thang kiaⁿ só͘ ū ê gûi-hiám. Ta̍k pái chhut-mn̂g lóng ū. Chē tī chhù ·ni, chhù mā ū hóe-chai.)

2 Likes

煞不知飲水嗎會着ka-cha̍k cha̍k--死

1 Likes