Hiù-lān

Piān-só͘ tú tio̍h se̍k-sāi--ê ài kâng kiò, m̄ hó lóng bô beh kâng hiù-lān, án-ne ē pàng bô chheng-khì.

4 Likes

Liō pàng-liáu mā-sī ài ke-kiám bóng hàiⁿ--lah :rofl::rofl::rofl: