Hoān Khêng(范瓊)是寫講越南國學靠漢文(CHỮ HÁN)kap 法文(CHỮ PHÁP)建立 bô 路

蔣爲文先生 ê 文、真 ta̍t 得讀。https://tcnn.org.tw/archives/117172

我越南語 bat 了淺、m̄-koh Hoān Khêng(范瓊)是寫講越南國學靠漢文(CHỮ HÁN)kap 法文(CHỮ PHÁP)建立 bô 路。M̄ 是「漢字」kap「法文」。

Bô m̄ 着、真 chē 現代 Tâi-oân lâng 心 lāi 有障碍、bô 法度思考漢字 kap 漢文(kap 中文 kap 中國字)ê 關係。Chia ê 障碍 hām bô 法度建國 ê 障碍是 kāng hit 叢樹 á・kāng hit pû 屎。日本 50 音本身 mā 是漢字。爭差是日本字是世俗 ê 漢字、3 組 lóng 是。繁体中國 lâng 將漢字看做神聖 ·ê。問題 m̄ 是氣水 kan-á(矸仔)。問題是 lán 共氣水 kan-á the̍h 來拜。

3 Likes