Hoān Khêng(范瓊)是寫講越南國學靠漢文(CHỮ HÁN)kap 法文(CHỮ PHÁP)建立 bô 路

蔣爲文先生 ê 文、真 ta̍t 得讀。https://tcnn.org.tw/archives/117172

我越南語 bat 了淺、m̄-koh Hoān Khêng(范瓊)是寫講越南國學靠漢文(CHỮ HÁN)kap 法文(CHỮ PHÁP)建立 bô 路。M̄ 是「漢字」kap「法文」。

Bô m̄ 着、真 chē 現代 Tâi-oân lâng 心 lāi 有障碍、bô 法度思考漢字 kap 漢文(kap 中文 kap 中國字)ê 關係。Chia ê 障碍 hām bô 法度建國 ê 障碍是 kāng hit 叢樹 á・kāng hit pû 屎。日本 50 音本身 mā 是漢字。爭差是日本字是世俗 ê 漢字、3 組 lóng 是。繁体中國 lâng 將漢字看做神聖 ·ê。問題 m̄ 是氣水 kan-á(矸仔)。問題是 lán 共氣水 kan-á the̍h 來拜。

6 Likes

完全同意✅
咱台灣儂無一定愛用漢字寫文章
有一寡嘛是用漢字代替發音,實際上是揣無本字兮情形
比如講 肉bah、查埔、查某 攏有儂研究講遮兮詞,可能攏是對古越語來兮
有一寡字佮泰語/古越語有相像兮所在
可惜今馬我抑袂曉拍羅馬字,但是會曉讀 :smiley:

lâng m̄-sī "儂"

方言中文寫『儂』(上流)『郎』(下流)。吳越(~蘇浙)地方字『儂』含「lâng」咁有血緣、欠証明。總是『儂』不是通行漢文字、台文本身嗎無『儂』。

2 Likes

「儂」的本義是「人」。這種用法在樂府詩歌中就已出現,學界一般認為樂府詩歌多反映江南一帶的方言。現今的東南方言中,仍然使用「人」義的「儂」主要分佈於閩語、吳語和徽語,這些地區與魏晉時期的江南方言具有繼承關係。

至於「儂」表「人」的語源則尚存爭議。潘悟雲、陳忠敏(1998)認為其為古百越語的底層詞,與部分壯侗語、苗瑤語的自稱或者族稱有同源關係;而更多的學者如黃沈瑞清與筆者認為,內陸閩語與沿海閩語可能有不同的歷史背景,沿海閩語與古江東方言關係更為密切。人稱代詞複數後綴「儂」主要見於沿海閩語,可能也與此有關。

「儂」在用其表示「人」義的吳、閩語地區,多有表示旁稱代詞(相當於「別人、人家」)的功能。如福州話、雷州話、海口話的「儂」除了表示「人」義,也可以作為旁稱代詞表示「別人、人家」義,例如:

福州(馮愛珍 1998:331)
(6) 儂卜去,汝就讓伊去。(人家要去,你就讓他去。)
(7) 儂講天,伊講地。(別人說天,他說地。)
雷州(張振興、蔡葉青1998:253)
(8) 無是伊無肯去,是儂無討伊。(不是他不肯去,是人家不要他。)
海口(陳鴻邁 1996:221)
(9) 儂都無驚,就汝驚。(別人都沒怕,他你怕。)

Lūn che sī hó ah kàn góa āulépài chò peng beh kóng Tionggí tio̍h chin ok thàukhùi--ah...