Hoān Khêng(范瓊)是寫講越南國學靠漢文(CHỮ HÁN)kap 法文(CHỮ PHÁP)建立 bô 路

蔣爲文先生 ê 文、真 ta̍t 得讀。https://tcnn.org.tw/archives/117172

我越南語 bat 了淺、m̄-koh Hoān Khêng(范瓊)是寫講越南國學靠漢文(CHỮ HÁN)kap 法文(CHỮ PHÁP)建立 bô 路。M̄ 是「漢字」kap「法文」。

Bô m̄ 着、真 chē 現代 Tâi-oân lâng 心 lāi 有障碍、bô 法度思考漢字 kap 漢文(kap 中文 kap 中國字)ê 關係。Chia ê 障碍 hām bô 法度建國 ê 障碍是 kāng hit 叢樹 á・kāng hit pû 屎。日本 50 音本身 mā 是漢字。爭差是日本字是世俗 ê 漢字、3 組 lóng 是。繁体中國 lâng 將漢字看做神聖 ·ê。問題 m̄ 是氣水 kan-á(矸仔)。問題是 lán 共氣水 kan-á the̍h 來拜。

8 Likes

完全同意✅
咱台灣儂無一定愛用漢字寫文章
有一寡嘛是用漢字代替發音,實際上是揣無本字兮情形
比如講 肉bah、查埔、查某 攏有儂研究講遮兮詞,可能攏是對古越語來兮
有一寡字佮泰語/古越語有相像兮所在
可惜今馬我抑袂曉拍羅馬字,但是會曉讀 :smiley:

lâng m̄-sī "儂"

方言中文寫『儂』(上流)『郎』(下流)。吳越(~蘇浙)地方字『儂』含「lâng」咁有血緣、欠証明。總是『儂』不是通行漢文字、台文本身嗎無『儂』。

3 Likes

「儂」的本義是「人」。這種用法在樂府詩歌中就已出現,學界一般認為樂府詩歌多反映江南一帶的方言。現今的東南方言中,仍然使用「人」義的「儂」主要分佈於閩語、吳語和徽語,這些地區與魏晉時期的江南方言具有繼承關係。

至於「儂」表「人」的語源則尚存爭議。潘悟雲、陳忠敏(1998)認為其為古百越語的底層詞,與部分壯侗語、苗瑤語的自稱或者族稱有同源關係;而更多的學者如黃沈瑞清與筆者認為,內陸閩語與沿海閩語可能有不同的歷史背景,沿海閩語與古江東方言關係更為密切。人稱代詞複數後綴「儂」主要見於沿海閩語,可能也與此有關。

「儂」在用其表示「人」義的吳、閩語地區,多有表示旁稱代詞(相當於「別人、人家」)的功能。如福州話、雷州話、海口話的「儂」除了表示「人」義,也可以作為旁稱代詞表示「別人、人家」義,例如:

福州(馮愛珍 1998:331)
(6) 儂卜去,汝就讓伊去。(人家要去,你就讓他去。)
(7) 儂講天,伊講地。(別人說天,他說地。)
雷州(張振興、蔡葉青1998:253)
(8) 無是伊無肯去,是儂無討伊。(不是他不肯去,是人家不要他。)
海口(陳鴻邁 1996:221)
(9) 儂都無驚,就汝驚。(別人都沒怕,他你怕。)

Lūn che sī hó ah kàn góa āulépài chò peng beh kóng Tionggí tio̍h chin ok thàukhùi--ah...

一、勞煩汝店者提供証據。

(我無特別懐疑。不閣請汝提供文献个掃影亞是攝影。當然不免「原文」。差不多一九〇〇年進前个板本个掃影亞是攝影着好。咱袂使干礁靠按中華体制个「矸仔嘴」流落來・第三四手个傳說。)

二、設使「樂府詩歌」八用『儂』塊講 HUMANS、此閣代表省・証明省?

CHALLENGE:請汝用台語(OR 客語)回答。

1 Likes

Góa tah ê lūe-iông sǐ lâi-chīr chit-phiⁿ kúi-nî-chûiⁿ ê lūn-bûn,pûn-sin góa bô khak-tēng i lāi-túe ê sò͘-kìr kap lūn-tiám sǐ tio̍h-ê a̍h-sǐ tāⁿ-ê ,kan-na kap Ú-sêng hun-hióng chi̍t-phiⁿ bûn-chiuⁿ chē.
m̄-kuh góa mā kám-kak lâng kap lông sâng-lī ê kho͘-lêrng-sèng chiâⁿ-kûiⁿ,nňg ê im kè-sǐ tiong-kó͘ N-bú/Thong-siap-it-térng/Iông-pîng,tǐr lán-lâng-ōe Thong/Thang siap pe̍h-tha̍k sǐ ang,bûn-thâk sǐ ong,im-gī kè ha̍h,lî-chhiáⁿ tǐr pa̍t-tiah hái-kîⁿ-ōe(pí-lîr Maju) mā īng-chòe chiàⁿ-lī/pún-lī,koh ǔ lio̍k-la̍m kì-lio̍k thang chham-khóⁿ.Tong-liân Gír-im sǐ tē-it-sèng ê,m̄-koán īng hàn-lī/POJ kè bô khió-gír tiōng-iàu,kàu-io̍k-pō͘ īng 一到人田,m̄-īng禃遘儂堘mā ǔ i ê tō-lí,bîn-chiòng kah-ì tó-chi̍t-khuán chiah iàu-kín.

我貼其內容是來自即篇幾年前其論文,本身我無確定伊裡底其數據佮論點是著其抑是賺其,干焦佮Ú-sêng分享禃篇文章際.
毋kuh我嘛感覺lâng佮lông 同字其可能性誠懸,兩其音計是中古泥母/通攝一等/陽平,佇咱儂話通攝白讀是ang,文讀是ɔng,音義計合,而且佇別搭海墘話(比如媽祖)嘛用做正字/本字,佫有六南紀錄通參考.當然語音是第一性其,毋管用漢字/POJ計無口語重要,教育部用:一到人田,毋用禃遘儂堘,嘛有伊其道理,民衆佮意佗禃款則要緊.

咁有影?我夭是對此眞有興趣。