Hoān Kî-húi

范琪斐 Góa pún chiâⁿ kiò-sī Tiong-kok-ōe tha̍k chò "hoàn-chhî-ûn", kiat-kó sī "hoàn-chhî-hòe", á 斐 Kam jī-tián siu "hui" kap "húi"

"hoàn-chhî-hòe" chin chiàⁿ ū kàu pháiⁿ thiaⁿ, ā sī "hoàn-chhî-ûn" tha̍k tio̍h khah "sú-hû"

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.