Hoat-lu̍t kah chū-tī

Chit tiâu sin-bûn m̄-chai ta̍k-ke kám ū chù-ì tio̍h?

Tâi-oân siū-kòe kài-giâm, tī ha̍k-hāu lāi-té tong-jiân mā-sī kāng-khoán chêng-hêng.
Nî-hòe khah tōa ê pêng-iú eng-kai lóng chai-iáⁿ í-chá mā-ū kìm thâu-chang ê khoán-sek.
Hit tang-sî èng-kai mā-sī ti̍t-chiap li̍p-hoat lâi chhú-lí.

Góa jīn-ûi nā-sī ē kôaⁿ ke chhēng khah sio tong-jiân bô m̄-tio̍h, m̄-koh góa kám-kak chèng-hú ê chok-hoat m̄-sī chi̍t-ê chū-iû kok-ka* ê piáu-hiān.
*Tâi-Phêⁿ tāi-koán chèng-koân

Góa hoán-tùi chèng-hú kài-ji̍p ha̍k-hāu sū-bū, in-ūi ha̍k-seng ê chhēng-chhah sī ha̍k-hāu kah ha̍k-seng ê būn-tê, èng-kai ài thàu-kòe ha̍k-seng hêng-sú chū-tī-koân lâi kah ha̍k-hāu thó-lūn. Chū-iû siā-hōe ê kong-bîn sò͘-ióng m̄-sī ho̍k-chiông bēng-lēng sī chū-tī, ka-kī koat-tēng ka-kī ê chhēng-chhah kah ha̍k-hāu seng-oa̍h beh án-chóaⁿ kòe chiah-sī si̍t-chiān chū-tī-koân ê tē-it-pō͘.

Āu chi̍t-tāi ùi ha̍k-seng sî-tāi ióng-sêng ta̍k-hāng khò chèng-hú ê si̍p-koàn, Tâi-oân-lâng beh si̍t-hiān chū-iû siā-hōe iáu-ū chin tn̂g ê lō͘-tô͘.

6 Likes

我理解mā同意汝講ê。

毌過即馬猶有學校,學生會根本是虛ê、設好看ê。講轉來,我個人認為就是威權時代ê遺毒滿四界…… 舞各按ne只好靠政府出來作靠山。若創無好會一直惡性循環落去。

2 Likes

M̄-koh che sī chèng-hú iau-kiû ha̍k-hāu "bē-tàng hān-chè", chāi góa khòaⁿ, tian-tò sī hō͘ ha̍k-seng khong-kan, in ka-tī ē-thang koat-tēng. Bô chhiūⁿ ha̍k-hāu hit-khoán kiông-chè ê le̍k-liōng, oân-choân khò jīm-tông ûi-chhî ta̍k-ke tēng ê kui-kí.

Góa jīn-ûi chi̍t-kóa chèng-hú kài-ji̍p iáu-sī pit-iàu, bô, nā-sī ū ha̍k-hāu jīn-ûi tī kong-chiòng tiûⁿ-ha̍p kóng Tâi-gí, sī kah chhēng-chhah kāng-khoán éng-hióng "hêng-siōng" ê tāi-chì, che kám sek-ha̍p hō͘ in seng kui-tēng chiah kóng ha̍k-seng èng-kai ka-tī cheng-chhú? Tâi-tāi kàu-siū kā "khui-hōe kóng Tâi-gí" pí chò "jī-chhiú-hun" ê sū-kiāⁿ iáu bô kòe 2 tang. Ha̍k-hāu bô-tāi-bô-chì èng-kai bē khì chhōe Tâi-gí mâ-hoân, m̄-koh nā ū lâng thiau-chiàn, phì-lūn-kóng pò-kò kóng Tâi-gí, tú-tio̍h Hôa-náu hoán-tùi, kiam siā-hōe tùi Tâi-gí ê u-bêng iáu-bē sé chheng-khì, to̍h chiâⁿ ū khó-lêng hoat-seng kìm Tâi-gí ê tāi-chì.

Kóng chi̍t-ê khah hn̄g ·ê, góa sīm-chì jīn-ûi bô èng-kai kui-tēng chhēng-chhah, hām tāi-ha̍k kāng-khoán. Ha̍k-hāu kiōng-tông seng-oa̍h ê kin-pún sī hāu-hn̂g khong-kan niā-niā, ta̍k-ke chun-siú chi̍t-kóa kiōng-tông sú-iōng siat-pī ê kong-iok to̍h hó. Góa hām siáⁿ-lâng kāng hāu kāng pan, m̄-sī góa ē-sái soán ·ê, kin-pún to̍h bô kiōng-tông jīm-tông ki-chhó͘, ha̍k-hāu kan-na sī khip-siu tì-sek ê só͘-chāi.

Ûi-it lē-gōa ê tiûⁿ-ha̍p khó-lêng sī siā-thoân, he chiah ū jīn-tông ki-chhó͘ lâi chiâⁿ-chò chū-tī ê khó-lêng. Lí khòaⁿ thiàu-bú ê siā-thoân kôaⁿ-thiⁿ piáu-ián, án-chóaⁿ chheng sī in ka-tī koat-tēng, siáⁿ-lâng ē kám-kak án-ne siuⁿ kôaⁿ, poaⁿ chèng-hú ·chhoai kóng lí bē-tàng án-ne kui-tēng?

2 Likes

Ōe sī án-ne kóng bô m̄-tio̍h m̄-koh, nā sī it-ti̍t khò chèng-hú, sòa--lo̍h-lâi mā-sī ta̍k-hāng khò chèng-hú lâi kài-ji̍p.

Án-ne góa jīm-ûi chèng-hú ê khang-khòe èng-kai sī chhui-sak ha̍k-seng chū-tī ê hong-khì, ūi ha̍k-seng gín-á thê-kiong kah ha̍k-hāu thó-lūn ê khong-kan.
Ū ê gī-tê su-iàu chèng-hú kài-ji̍p, m̄-koh m̄-sī ta̍k-hāng lóng ài chèng-hú koán.

Tâi-gí chit-má ū kok-ka gí-giân hoat-tián-hoat lâi pó-hō͘, ha̍k-hāu nā-sī kìm-chí ē chiâⁿ-chòe siā-hōe tāi-chiòng koan-sim ê gī-tê.

1 Likes

Tông-ì!

Só͘-tì, góa kám-kak chit-ê kong-bûn sī "hō͘ ha̍k-hāu bē-tàng ēng ui-koân hān-chè ha̍k-seng ê chhēng-chhah". Góa siūⁿ lí hoân-ló ê lâi-goân sī chit tiuⁿ tô͘ ê hong-keh, khak-si̍t ū "chèng-hú chiap-siū lín ê nâ-kiō-sin-oan" ê kám-kak. Góa sī jīn-ûi kong-bûn sī kiám-chió hān-chè, pó-chiòng ha̍k-seng soán-te̍k chhēng-chhah ê koân-lī, pún-sin bô būn-tê, m̄-koh che soan-thoân ê hong-sek ū-iáⁿ bô siáⁿ lí-sióng. Khó-lêng thoân-tūi ê koan-liām to̍h án-ne.

1 Likes

Nā góa, góa ē kóng "bô chi̍t hāng ài chèng-hú koán." Chèng-hú tú tio̍h ê mi̍h-kiāⁿ, 99% ē bú kah loān chhau chhau.

Būn-tê sī Tâi-oân ê kàu-io̍k chè-tō͘ 99% hō͘ chèng-hú khòng-chè. Tāi-pō͘-hūn ê ha̍k-hāu sī kong-li̍p ê. Su-li̍p ê ha̍k-hāu mā ài siu chèng-hú ê ún-chún. Khó-chhì chè-tō͘ lóng chèng-hú siat-kè. Kàu-châi kap khò-têng lōe-iông lóng chèng-hú bēng-lēng ê. Chèng-hú koh beh kóng ha̍k-seng chia̍h siáⁿ pn̄g, chhēng siáⁿ saⁿ, kúi tiám khí chhn̂g kúi tiám khùn, che bô lē-gōa. Tiō sī chèng-hú í-keng khòng-chè ha̍k-seng (kap ka-tiúⁿ) kui ê seng-oa̍h.

Góa khah siong-sìn ta̍k ê lâng ū hoat-tō͘ khòng-chè in ka-tī kap in gín-ná ê seng-oa̍h... M̄ koh chèng-hú ài kā ta̍k-ke khioh chîⁿ, só͘-tì ta̍k-ke ài khòaⁿ chèng-hú teh "chò tāi-chì," án-ne in tō chiap-siu.

2 Likes

Góa teh siá chit phiⁿ ê sî-chūn khak-sı̍t sī bô siūⁿ--tio̍h chit-chân. To-siā Aióng pó͘-chhiong.