Hong-thai miâ ê Tâi-gí hoan-e̍k?

颱風命名

風颱 miâ ū hàn-jī,
Kám ū lang bat hoan chòe Tâi-gí?

Ká-ná bô-lâng leh chò
Siāng bē oan-ke ê hoan-e̍k hong-hoat chiū sī chhin-chhiūⁿ Ji̍t-pún, che sī in Ji̍t-pún Khì-siōng-thiaⁿ(気象庁) ê hong-thai hō-miâ pió lāi ē choân-pō͘ siá-chò Kha-thá-khá-nah(片仮名;カタカナ), Tâi-gí nā beh chiàu chit-khoán chiū choân-pō͘ siá Lô-má-jī chiū ē-ēng-tit ah. Ah nā chin-chiàⁿ beh siá Hàn-jī, mā ē-sái khòaⁿ-māi hit-ê im ū Hàn-jī thang siá--bô.
Tē-jī chiū sī piān-ná tu̍h-tio̍h Ji̍t-pún(siá Hàn-jī-sû--ê; 漢語/かんご), Hân-kok(siá Hàn-jī-gí--ê; 한자어/漢字語), Tiong-kok, Hiong-káng, Ò-mn̂g hō ê miâ chiū chiàu Hàn-jī ê im siá, m̄-koh ke chin mâ-hoân.
Tē-saⁿ chiu-si tû-liáu lâng-miā, sîn-miâ, tē-hō-miâ í-gōa lóng iōng ì-sù lâi hoan-e̍k, che koh-khah mâ-hoân.

1 Likes