Hùi bûn chhì khòaⁿ māi

Chhiáⁿ m̄ bián hôe-èng. Chiàⁿ Goe̍h 20 chit tiâu ōe-tê èng-kai hō͘ pêⁿ-tâi chū-tōng thâi tiāu.

1 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.