Hún-chhiân

Ū ê chit kóa lâng nā kah beh kiat-hun ê sūn, lóng ē khah bô ài chia̍h hún-chhiân, che hō chò "Hún-chhiân khōng-chì-chńg".

2 Likes

好笑
哈哈哈哈哈哈哈哈

有ê一寡人若甲欲結婚的sūn,攏會較無愛食粉腸,這號做 "Hún-chhiân khōng-chì-chńg"

有个一卦人那甲卜結婚个進前、朗會有喜號也做「婚前恐懼症(只句中文)」、啊此上明顯个症頭道是講會變卡無愛食粉腸。

2 Likes