Hûn-lîm-koān Goân-chióng-hiong ê chng-á-thâu

Chit tiuⁿ sī gún kò͘-hiong, Hûn-lîm-koān Goân-chióng-hiong, chit-jiah ê chng-á-thâu tē-tô͘. Kî-tiong chhiⁿ jī sī Ngô͘-tē Tōa-tang-chng (吳地大東庄) ê hoān-ûi, iā tiō sî góa só͘ tòa--ê chng-á-thâu; Nā âng jī tiō sī Ngô͘-tē Tōa-tang-chng í-gōa ê chng-á-thâu.

Sī kóng chòe chit tiuⁿ kan-na ēng góa chi̍t po͘ ê sî-kan niâ... Bêng-bêng góa sī tha̍k tē-lí-hē--ê, koh m̄ ēng khah choan-gia̍p ê nńg-thé lâi chòe, liân góa to kám-kak kóng ka-kī ū-iáⁿ su-iàu kiám-thó-chi̍t-ē... Hah--hah!

11 Likes

合和 hām 合東 ê im chiâⁿ te̍k-pia̍t!!

Góa ū khì hian bûn-hiàn, lāi-bīn siá kóng Chheng-tāi sī siá-chòe 角婆, in-ūi í-chá ū chi̍t ê hō-chòe Kak-pô (角婆) ê bîn-chiòng tòa tī hit-jiah, lâng lóng sa i ê miâ lâi chòe tē-hō-miâ. Āu-lâi Ji̍t-pún-lâng kā siá-hoat kái-chòe 合和, tiō it-ti̍t ēng kàu chit-kú, m̄ koh tha̍k-hoat lóng bô piàn.

合東 hoān-sè sī Kok-bîn Chèng-hú lâi lán Tâi-oân liáu-āu chiah ū--ê tē-hō-miâ, ū khó-lêng sī in-ūi hit-jiah tī Kak-pô ê tang-lâm-pêng, chiah ē ū chit-hō tē-hō-miâ.

3 Likes

Chit ê kò͘-sū chiok chhù-bī!
Kak-pô ê miâ to̍h án-ne liû-thoân kàu chit-má ā. :smiling_face_with_three_hearts:

Binchong hoan binchiong 民壯 還 民眾?

Kám-siā! Chin hó!
合和 hām "kak-pô" nn̄g im oân-choân bô tī-tāi.
M̄-koh Tâi-oân Pó-Tô͘ (台灣堡圖) khak-si̍t phiau chòe カッぼーScreenshot_2021-02-03-06-20-58-592_com.android.chrome

1 Likes