Ì-chì, Táⁿ-tì kap khì-phek

Iú Lō͘ chiàn-cheng kàu taⁿ í-keng nn̄g kó͘ gōa goe̍h ah. Chi̍t lé-pài chêng gún ang kā tiān-sī chūn-khui, teh khòaⁿ EBC ê chiat-bo̍k "Koan-kiān Sî-khek". Chú-chhî-jîn kap lâi-pin kóng kah chhùi choân-choân pho, kóng Iúkhōliàn put-chí ū tòng-thâu, sòa--lo̍h-lâi, Bí-kok koh beh án-chóaⁿ kā in o͘-ián, tong-jiân m̄-sī hoah-siaⁿ niā-niā, sī kè-kiōng Tâi-oân nn̄g tang ê kok-hông kun-sū ū-sǹg ê bó͘-mih bú-khì, Iúkhōliàn thàn chit-chūn phah--khì-lâi, tú-hó kā So͘-liân sî-kî lâu--lo̍h-lâi ê chi̍t-kóa pháiⁿ-tâng-kū-siah siau-siau--leh, kun-pī kū-ōaⁿ-sin, chiū kap Pak Iok pêⁿ-chē-khiā... ... Tùi Putin lâi kóng, thiⁿ "O͘" chi̍t pêng!(Ukraine kiám-chhái mā thang e̍k-chò "O͘"-khek-lân.)

Thiaⁿ in saⁿ sì ê ê khùi-kháu, ná-chhiūⁿ teh khòaⁿ pò͘-tē-hí ê kûn-thâu-chhut, Aulôpa ê chiàn-tiûⁿ sī hì-tâi-téng teh thó͘-kiàm-kong, tiān-sī-tâi ni̍h hia-ê "piān-sū" kap hì-tâi-ē ê koan-chiòng mā sī kā-kā-kún, bē-su lióng-kun kau-chiàn sī siáⁿ-mi̍h thiⁿ-tōa tē-tōa ê hí-sū leh!

Chiok chē tang chêng, góa bat kap chi̍t-ê Kanáta ê pêng-iú khai-káng, i kóng, Ēlàkhuh(Iraq)ū tāi-chì, Bí-kok ē sûi kòe--khì, ah nā Iúkhōliàn ho͘ⁿh, eng-kai to̍h bô siáⁿ-mi̍h tōng-cho̍k, in-ūi thâu-chêng hit-ê ū in chio̍h-iû ê lī-ek. Chit-má kám sī Iúkhōliàn ū chio̍h-iû bùn--chhut-lâi ah neh?

Che hō͘ góa siūⁿ-tio̍h Sèng-keng lāi ò(koài)-biāu(koài) ê kà-sī,

"In-ūi Siōng-tè beh hō͘ ū ê lâng koh khah chē, chē kàu ū chhun;m̄-koh, bô ê lâng liân i só͘-ū ê mā beh chhiúⁿ--khì." Má-thài 13:12

"In-ūi ū ê, góa beh hō͘ i chē kàu ū chhun;bô-ê, liân i só͘-ū ê mā beh kā i chhiúⁿ--lâi." Má-thài 25:29

"..., in-ūi kiàn-nā ū ê lâng beh hō͘ i koh khah chē;bô ê lâng liân i ka-kī lia̍h-chò ū ê, mā beh kā i chhiúⁿ--khì." Lu-ka 8:18

"..., í-keng ū ê lâng góa beh hō͘ i koh khah chē;bô ê lâng, liân i só͘-ū ê mā beh kā i the̍h--lâi." Lu-ka 19:26

Jîn-seng ná-ē chiah-nī bô kong-pêⁿ ah?Thiⁿ-kong-peh-á......

Góa sûi-sî khai-sí su-khó, lán Tâi-oân-lâng sī "ū--ê", ia̍h-sī "bô--ê" neh?Hoān-sè ke siūⁿ ê, sî-kàu, siū-tio̍h chhì-liān chiū chai--ah.

Lán saⁿ-kap ūi Iúkhōliàn tit-tio̍h chòe-āu ê sèng-lī kap chèng-gī piàn-kiâⁿ thiⁿ-ē choân-tē lâi kî-tó!

3 Likes

Chit phiⁿ hó lâi tâu "Bóngpò" ia̍h che sin--ê "TOJ"--ah!

Kám m̄-sī í-keng ū Bong Pò, che ū siáⁿ-mi̍h bô-kāng neh?

1 Likes

Ah lâng tō beh chò(?
Ná(lú) chē ná hó--mah.

1 Likes

:sweat_smile: :sweat_smile: :sweat_smile: I know it may be a stupid question....
Tong-jiân bô-kâng, PE̍H-ŌE-JĪ chiàm chi̍t pòaⁿ neh~ :gift_heart: :gift_heart: :gift_heart:

1 Likes

Tâi Oân lâng chit sî sī ū ná bô

Ài siū khó-giām chiah chai!

1 Likes