Ì-sek, tiān-chú sîn-hûn, kap hó-sim ê AI

Robert Sawyer sī góa tē-it kah-ì ê chok-ka. I siōng gâu tō sī iōng hiān-chú-sî ê kho-ha̍k kap ki-su̍t lâi siá sái-hoai siáu-soat. Nā sī i kò͘-sū lāi-té kóng-tio̍h bó͘-mı̍h kàu-siū chò bó͘-mı̍h gián-kiù, lí thang khì mn̄g gû--ko, hiān-sı̍t ê sè-kài ū-iáⁿ ū hit-ê kàu-siū teh chò hit-ê gián-kiù tō tio̍h. Tō sī kóng, i siá siáu-soat lóng tio̍h seng tha̍k chōe-chōe chheh, àn hiān-sı̍t ê ki-chhó͘ khí, mn̄g kóng, siat-sú..., ē án-choáⁿ? M̄-chiah he siat-tēng lóng ke̍k siâⁿ-lâng.

I só͘ siá ê chú-tê, chin-chōe sī teh thàm-thó lâng ê ì-sek, pí-lūn-kóng, kā ì-sek ap-ló͘ khì ke-khì-lâng, tiān-chú thâu-náu lāi-té, chit-khoán--ê. Koh ū kóng he AI án-choáⁿ chiâⁿ chò ū ì-sek, án-choáⁿ chiâⁿ chò ū liông-sim.

Koh, i sī Ka-ná-tā lâng, siáu-soat chú-kak lóng Ka-ná-tā lâng, só͘-chāi lóng Ka-ná-tā ê siâⁿ, tùi lán Bí-kok tiong-sim ê sè-kài-koan tōa-la̍t cheng--lòe. Pí-lūn-kóng, a-lí-ián lâi tē-kiû, m̄-sī khì kìⁿ Bí-kok chóng-thóng, sī khì Ka-ná-tā chhōe kho-ha̍k-ka. ``Gún 1-chōa lō͘ hiah hn̄g lâi, ūi siáⁿ-mih? Bián kóng mā-sī ūi tio̍h kau-oāⁿ tì-sek. M̄ lâi kìⁿ kho-ha̍k-ka beh kìⁿ siáⁿ-lâng?''

I put-sî kā Bí-kok siá chò ná lâi ná pó-siú ê kok-ka. Hit-pún Quantum Night kóng tio̍h Bí-kok chóng-thóng ūi-tio̍h pó-siú-phài ê kè-ta̍t beh kap Ka-ná-tā sio-chiàn, chhut-pán liáu āu bô jōa-kú, Chhòa M̄ soán tiâu, ta̍k-ê lóng o-ló i gâu. Chi-ná-lâng chin hèng i ê chheh, m̄-koh i tī WWW hē-lia̍t siá kóng AI thui-hoan Chi-ná chéng-hú. M̄-chai he chheh beh án-choáⁿ tī Chi-ná chhut-pán. Tâi-oân ū hoan-e̍k chò Chi-ná-ōe ê khoán.

I ê chheh kan-taⁿ 1-ê khiàm-tiám, tō sī bô-kàu chhì-khek, kò͘-sū tō sūn-sūn-á kóng kah liáu, bô chhiūⁿ hiān-tāi ê tiān-iáⁿ án-ne, sio thâi lah, sio chiàn lah. Chóng--sī iû-goân hó khoàⁿ, 1-ê tha̍k tō m̄-chai thang thêng. Nā beh tha̍k i ê chheh, tō ùi ``Red Planet Blues" khí, he ū sio phah sio thâi.

4 Likes