Im-ga̍k-hōe 創作日期:20170625

Kin-nî 6--goe̍h 24 hit kang sī góa jîn-seng chiok tiōng-iàu ê ji̍t-chí, ūi-siánn-mi̍h án-ne kóng neh? In-ūi chit kang sī góa chit sì-lâng tē it tiûⁿ ián-chàu ka hun-hióng hōe, góa tôaⁿ kǹg-khîm, ián-chàu ê sî-kan chhah put to 40 hun-cheng, chhun--ê sî-kan sī kóng kòo-sū ê hun-hióng. Góa ián-chàu Hôa-gí koa, koh ū góa ka-kī só͘ chhòng-chok ê koa, miâ hō chò “The song of Veronica”,;chit tiâu koa sī góa siá hō͘ góa so͘ kah-ì ê im-ga̍k ka ê koa.
Ah koh ū tī chi̍t kái ê oa̍h-tāng, tû-liáu hiān-tiûⁿ kuan-chiòng , góa ê piáu-ián mā-sī beh hō͘ hit ê im-ga̍k-ka thiaⁿ--ê, in-ūi i mā chiok kah-ì chit tiâu koa, tī góa-ê im-ga̍k l ō͘ -tō͘ tiong, ē-tàng ū án-ne ê ki-hōe ō͘ chin-chiànn chiok hoaⁿ-hí--ê!
Āu puàⁿ tiûⁿ sī góa ê im-ga̍k kō͘-sū, góa hun-hióng im-ga̍k ki-iân ê khoài-lo̍k , liân ō͘ ka-kī mā kám-kak kóng liáu bē-bái neh!Góa it-tēng ē kè-sio̍k pó-tshî góa so͘ kah-ì ê im-ga̍k hèng-chhù.

*刊佇台文罔報NO.287(2018/2月)

2 Likes