Jī ê chhùn-chhioh

Jī ê chhùn-chhioh siōng tōa tùi ba̍k-hoe ê lāu-hòe-á ká-ná iáu bô-kàu tōa. Góa kō͘ iPad tha̍k kám-kak chia̍h-la̍t, koh-khah bián-kóng kō͘ chhiú-ki-á. Chin kám-un, kám ē-sái koh-khah tōa leh?

1 Likes

Jī ê chhùn-chhioh tī siat-tēng lāi-té ê kài-bīn ē-kái-chit ŏ͘ !

21-01-07-11-23-41-281_deco

2 Likes

Sī, m̄-koh tī tiān-náu, siōng-tōa iû-goân bô-kàu tōa. Góa siūⁿ chhiú-ki-á kap tiān-náu ū cheng-chha.

Che góa chai.
Góa ê ì-sù sī, "siōng-tōa" tùi ū-ê lâng iáu-sī bô-kàu tōa.
Nā-bô, tō sī ia̍h-bīn ê khoah-tō͘ mài hiah khoah, sú-iōng-chiá chiah ē-tang hòng-tōa ia̍h-bīn, bián-tit lōe-iông cháu-chhut êng-bō͘.
Kám-siā!

1 Likes

Án-ne kám ē khah hó?

1 Likes

Án-ne ke chin-hó. Ló͘-la̍t!

1 Likes