Jīn-tông ê u-bêng kah hoán-tùi ha̍k-sı̍p Tâi-bûn ê sim-thài


Ta̍k-ke tī jı̍t-siông seng-oa̍h lāi-té kiám-chhái tiāⁿ-tiāⁿ tú-tio̍h chı̍t-kóa chêng-hêng, hó-pí kóng:

  • Ka-pi-tiàm kiò sin-lô m̄ hó tī tiàm lāi kah lâng kóng Tâi-gí.
  • Tī chèng-sek tiûⁿ-ha̍p kám-kak kóng Tâi-gí bô-kàu chèng-sek.
  • Kah chhin-chiâⁿ pêng-iú khai-káng lóng kóng Tâi-gí ê a-kong a-má oa̍t-thâu sûi kah koai sun kóng Chi-ná-gí.
  • A-î, a-peh, a-kū, a-kīm, a-chek khòaⁿ sun-á kóng Tâi-gí chhàu-leng-tai kā chhiò soah bô beh kā kà.
  • Chai-iáⁿ Tâi-gí chāi-lâi ū jī soah ké-gâu ngē beh iōng Chi-ná-gí hàn-jī tàu Tâi-gí ho͘-im.

Góa tha̍k liáu Tâi-oân goân-chū-bîn ūn-tōng chin ū-miâ ê "Jīn-tông ê u-bêng" í-āu kám-kak kiám-chhái lán Tâi-oân-lâng ê khùn-kéng kah in chin sio-siâng.

Hit ê khùn-kéng tio̍h-sī tùi ka-kī ê bûn-hòa sit-khì sìn-sim, pàng-sak ka-kī ê bûn-hòa beh gêng-ha̍p chú-liû(kiông-sè) ê Chi-ná bûn-hòa soah hō͘ Chi-ná-lâng khòaⁿ-bô só͘-tì.

M̄-nā chē-chē goân-chū-bîn kiaⁿ kóng cho̍k-gí kiàn-siàu, chē-chē Tâi-oân-lâng mā kám-kak kóng Tâi-gí kiàn-siàu.

Góa kám-kak Tâi-oân-lâng kā chhin-chiâⁿ pêng-iú tàu-kha-chhiú, pang-chān in khoe-ho̍k chiâⁿ-chòe Tâi-oân-lâng ê chū-sìn-sim sī Tâi-gí ho̍k-heng, Tâi-oân-lâng chú-thé ì-sek sán-seng ê koan-kiān.

Che 2 pún chheh chhui-chiàn hō͘ ta̍k-ke chham-khó.
Mā chhiáⁿ kah ta̍k-ke hun-hióng lí ê kiàn-kái.

6 Likes