Ka-têng sī bú-gí chòe-āu ê hông-sòaⁿ

Chòe-kūn tùi chit chân tāi-chì jú lâi jú kám-khài, mā jú lâi jú kian-chhî bô ài kah gín-á kóng (Tiong-)Hôa-gí.

Góa ê tōa-hàn kiáⁿ chit-má tih-beh 4 hòe, Tâi-gí thêng-tō͘ choa̍t-tùi iâⁿ kòe Tâi-oân tōa-pō͘-hūn sió-ha̍k-seng, m̄-koh kàu i khai-sí tha̍k iù-tī-hn̂g, (Tiong-)Hôa-gí ê "kong-kek" ē jú lâi jú kiông, góa tio̍h-ài kè-sio̍k kā góa ê Tâi-gí bôa hō͘ lāi, bōe-ēng-tit hō͘ i kám-kak Tâi-gí "khah kē-kip", soah hō͘ ha̍k-hāu kà ê (Tiong-)Hôa-gí thoa-thoa-khì!

12 Likes

Kám í-keng khai-sí kà Lô-jī? Ài ē kì sī kui sû kui sû án-ne kà, sīm-chì kui ê kò͘-sū ti̍t-chiap khòaⁿ. M̄ sī chi̍t jī chi̍t im. He āu lâi chiah su-iàu. Jú chá khip-siu bûn-jī, tō bē kám-kak Tâi-gí khah su jīm-hô gí-giân.

10 Likes

Chin--ê, nā ū sî-kan, ē-sái khai-sí kà pe̍h-ōe-jī, kóng khài mā bô kúi ê jī ài o̍h, chit-chūn gín-á koh bô sáⁿ khò-gia̍p ê ap-le̍k, bián hoân-ló tó chi̍t-hāng kong-khò tòe bē-tio̍h, sī siōng-hó ê sî-chūn. :+1:

6 Likes

Ū khai-sí kà Lô-jī, chit ê sû chit ê sû siá lo̍h-lâi hō͘ i jīn, m̄-koh i ká-ná iá-koh bô gōa ū hèng-chhù. M̄ chai sī m̄ sī in-ūi tī lin-bú hia í-keng ū o̍h tio̍h chi̍t-kóa (Tiong-)Hôa-gí hàn-jī, i ká-ná khah siūⁿ-beh jīn-bat hàn-jī.

Chit kúi kang khai-sí góa thàn beh khùn chìn-chêng liām kò͘-sū ê sî-kan, siá chi̍t-kóa kò͘-sū lāi-bīn ê sû hō͘ i jīn, ke-kiám ōe chi̍t-kóa kán-tan ê tô͘ pang-chō͘ lí-kái, chiah lâi ta̍uh-ta̍uh-á khòaⁿ án-ni hāu-kó án-chóaⁿ.

(To-siā @aiong ê thê-chhíⁿ, góa chit khai-sí khak-si̍t ū chhì kòe chit im chit im kà, ka-chài ū seng tòng lo̍h-lâi.)

4 Likes

Ài liām kò͘-sū i chiah ū hèng-chhù!

4 Likes

Tio̍h! Góa tio̍h sī án-ne siūⁿ! Góa chin hi-bāng i ē-tàng khah-chá o̍h ē-hiáu pe̍h-ōe-jī, án-ne i tio̍h bián hō͘ chù-im hû-hō kah hàn-jī pa̍k tiâu--leh, ē-tàng oân-chéng piáu-ta̍t i só͘ kóng / só͘ siūⁿ ê tāi-chì, mā ē-tàng ka-kī khòaⁿ ū pe̍h-ōe-jī siá ê chheh.

4 Likes

Sè-hàn gín-á beh o̍h LMJ ài kah tô͘-phìⁿ,góa bé Tân kim-hoa lāu-su ê kàu-kū,kū-nî gín-á 4 hòe poàⁿ chó-iū kā kà--ê, sńg kah chiok hoaⁿ-hí.


Mah ē-sái ka-tī chò~~~

chia ū i leh sńg jī-bó-khah ê iáⁿ-phìⁿ~

9 Likes