[kái-koat] chit-ê im kah ji beh-án-chóaⁿ siá?

koa-sû si siá 仙學, eng-kai m̄-sī chit-ê.

Bô siáⁿ khak-tēng, m̄-koh kō͘ hoat-im, koh ū chêng chi̍t kù ê "hó-bái lóng m̄ chai", góa ē ioh sī "siān-ok (善惡)".

1 Likes

siān o̍h...

No matter how I study...

1 Likes

Kám ē-sái chhiáⁿ lí ke kóng chi̍t-kóa siān ê chit khoán ēng-hoat? Góa chhiau jī-tián chhōe tio̍h ê ì-sù tàu bô siáⁿ ē khí-lâi. Seng kā lí soeh-to-siā.

Góa chū-lâi thiaⁿ lâng kóng siān, m̄-koh tú-chiah hian jī-tián, sī sian.

2 Likes

To-siā! O̍h tio̍h sin jī ·ah!

gôan-lâi 仙 si 著 ê. to-siā