[kái-koat] kam ē-sái khui hē-thóng 埕?

siāng su-ji̍p-hoat chit-khóan?

jī sī tùi-chia chāu ê
http://ip194097.ntcu.edu.tw/q/THq.asp

1 Likes

Pháiⁿ-sè, siáⁿ sī "hē-thóng" tiâⁿ?

Kiám-chhái hō-chò tián-soàn kho-ki.

2 Likes

hē-thóng ê ì-sù sī chhin-chhiūⁿ Linux, su-ji̍p-hoat (Input method) chit-khóan tâi-gí, lô-má-jī tiān-náu ú-koan ê mi̍h-kiāⁿ. in-ūi góa siūⁿ khó-lêng ú-lâng m̄-chai an-chóaⁿ an-chong siong-koan ê nńg-thé.

1 Likes

pháiⁿ-sì, ū ê im góa khòaⁿ bô. góa ê hiáu kóng, bē-hiáu tha̍k ( im nā tùi-bē-khí--lâi).

1 Likes

Chit khoán lóng ē sái khǹg tī #tai-gi-bun tō hó? Góa siūⁿ bo̍k-chiân bô hiah chē siong-koan ê ōe-tê... Chin chiàⁿ ū mā ē sái kiàn-li̍p...

Iā sī ta̍k-ke kám-kak tiān-náu, khai-hoat, kang-têng téng téng, kám ài chò chi̍t phiàn tiâⁿ?

1 Likes