Kám su-iàu "o̍h gōa-gí" tiâⁿ-á?

Chiap 做伙學越南語 chò-hóe o̍h oa̍t-lâm-gí kè-sio̍k thó-lūn:

Góa kám-kak OK, m̄ koh būn-tê sī ài ū lâng khòaⁿ ū, goân-ì chò hit ê tiâⁿ-á ê tiâⁿ-tiúⁿ.

Lēng-gōa chi̍t ê kak-tō͘ — kám su-iàu hia chē kap gí-giân iú-koan ê? Seng lâu tī "bē hun tiâⁿ" hia, khòaⁿ kám su-iàu chiah koh kóng.

1 Likes