Kám ū khiàm ēng tē 9 tiāu?

POJ chāi lâi kám ū teh siá tē 9 tiāu?

Siá tē 9 tiāu ê lí iû lóng sī im phiau ê koam tiám.

  1. saⁿ liân im, lē: ăng âng âng
  2. kap im / gōa lâi sû, lē: chăng, iăn jín

Bûn jī sī teh siá ōe.
Nā bē éng hióng tio̍h ōe ì, bô pit iàu ūi tio̍h ta̍k chióng im chō sin ê hû hō.

  1. âng âng âng (Siá ti̍t tiāu.)
  2. châng, iân jín (Siá tē 5 tiāu.)
2 Likes