Kám-ū lâng bat "sì-sì-soè"

Tú-á bé piān-tong, thiaⁿ thâu-ke mn̄g chi̍t-ê lâng-kheh "Lí sī-án-chóaⁿ sì-sì-sòe". I ìn kóng "heⁿ ah, kin-á-ji̍t chiok kôaⁿ--ê"

Góa ê thiaⁿ-lak bô kài chún chhōe bô chit-ê sû.
M̄-chai "sì-sì-sòe" chèng-khak--ê jī án-noa sía.

4 Likes

Goán tau ū sih-sih-chùn, phi̍h-phi̍h-chhoah án-ne

3 Likes

Gún tau 會講 "khi̍h-khi̍h-tsun"抑是"khí-khí-tsun"。

3 Likes