Kám-ū lâng chai-iáⁿ "chhàu kê koh m̄ tî ńg" sī siáⁿ-mih ì-sù?

Siūⁿ-beh chhéng-kàu kám ū-lâng chai-iáⁿ "chhàu kê koh m̄ tî ńg" chit kù sio̍k-gí sī siáⁿ-mih ì-sù?
Góa sī tī Tâi-gí jīn-chèng khó-kó͘-tê lāi-té khòaⁿ tio̍h--ê,
m̄-koh mn̄g gún-tau ê lâng kah chhin-chiâⁿ lóng kóng bô thiaⁿ kòe……
Chhâ mā chhâ bô,
kan-na tī https://blog.xuite.net/chinju507248/100/51993897 khòaⁿ-tio̍h ū lâng siá chò "臭膎,閣毋除鈗。",
m̄-koh mā-sī m̄-chai ì-sù.
Nā-sī ū-lâng chai-iáⁿ kám ē-tàng kā góa kà?
To-siā! :bowing_woman:

4 Likes

Kám-siā @kángTo͘ pang góa tī Facebook mn̄g,
góa ū chhōe tio̍h khah siông-sè ê kái-soeh ah,
khó-sioh sī Hôa-gí--ê:
https://www.ic975.com/aod/%E5%A6%99%E8%AA%9E%E9%80%A3%E5%8F%B0/%E4%B8%80%E4%BA%8C%E4%B8%89%E6%95%B8%E5%AD%97%E7%B3%BB%E5%88%976-%E5%9B%9B%E5%85%A9%E9%88%97%E4%BB%94%E7%84%A1%E9%99%A4/
Soat-bêng chha-put-to tī 3:50 bió ê só͘-chāi.

Chiah mā ū Tâi-gí Hàn-jī pán--ê:
http://blog.udn.com/6331370/402254
ta̍k-ke ē-tàng chham-khó khòaⁿ-māi~

5 Likes

Kám-siā hun-hióng ^^

1 Likes