Kám ū-lâng ū ka-kī o̍h kòe Pangcah-ōe / 'Amis-ōe?

Chòe-kīn siūⁿ-beh o̍h Pangcah ê ōe, ū khì Goân-bîn-hōe ê Cho̍k-gí E Lo̍k-hn̂g chham Ì-thoân ê Pangcah-gí Bêng-tián khoaⁿ ‧ kòe, kám koh ū-lâng chhui-chiàn siáⁿ-mih chheh ia̍h-sī chu-goân thang chham-khó ‧ bô?

2 Likes

Tâi-oân ê Tiàm ū teh bē 1-kóa kàu-châi kap sû-tián.

Hó, kám-siā Hê-bí-hiaⁿ, góa lâi-khì khòaⁿ-māi leh!

我加忌有レ學蛤仔難語,也是治族語E樂園學个

基本上因爲蛤仔難語使用人口眞少,無像Bunun、Seediq、Paiwan有卡多資源,能凍學習个干乾只有這。若Pangcah我有看着一卦FB迷眾頁有レ教,汝能參考看覓

若是卜研究語法,政府有出版一組 臺灣南島語言叢書_1.阿美語語法概論。不閣我感覺這是乎學術研究夭是進階者看个

初學者我是感覺族語E樂園着到唖。台北市政府有一个母語巢,族語認證考試个時拵,有考前輔導班甲模擬考

我個人是打算明年初考中級,年尾參加輔導班考中高級,我愛有一个目標者有動力去學 :sweat_smile:。初、中級其實有題庫通看,對基本个發音、詞彙、句型眞有帮贈。卡困難个我着無想法唖,所以即想卜參加彼个考前輔導班,有人敎着辦法囉。不閣輔導班干焦一年一擺,可能愛等到明年尾即有

2 Likes