Kâng sèng-pia̍t hun-in,eng-kai kī-choa̍t PRC káng-ò͘ jîn-sū.仝性別婚姻,應該拒絕PRC港澳人士

Chi-ná-lâng kah káng-ò͘ sī kâng-kok,
Chi-ná人佮港澳sī仝國,
In mā ē-sái î-bîn khì káng-ò͘,
因嘛會使移民去港澳,
Chi-ná-lâng î-bîn káng-ò͘ sī tan-sûn hō͘-che̍k choán-î,bô kok-chek būn-tê,
Chi-ná人移民港澳sī單純戶籍轉移,無國籍問題,
Ùi Chi-ná pún-thó͘ choán ùi Chi-ná káng-ò͘,
對Chi-ná本土轉對Chi-ná港澳,
Ná án-ne ká-ná kìm-chí PRC pún-thó͘,
若按呢敢若禁止PRC本土,
Bô kìm-chí PRC káng-ò͘ sī leh khi-phiàn ka-tī,
無禁止 PRC港澳sī咧欺騙家己,
Chi-ná-lâng m̄-sī kâng-khoán lī-iōng PRC káng-ò͘ chò thiàu-pán sìm-thàu Tâi-oân?
Chi-ná人毋sī仝款利用PRC港澳做跳板滲透台灣?
Chit-má hiong-káng lāi-té tō ū chi̍t,nn̄g pah-bān ê PRC î-bîn,
這馬香港內底就有一,二百萬PRC移民,
Bîn-chìn-tóng chèng-hú khak-tēng beh án-ne khui khang-phāng hō͘ Chi-ná-lâng sìm-thàu?
民進黨政府確定欲按呢開空縫予Chi-ná人滲透?
Chhiáⁿ Ta̍k-ke khah tiān-ōe hō͘ ka-tī khu ê bîn-tài,gī-oân,li̍p-úi,
請逐家卡電話予家己區ê民代,議員,立委,
It-tēng ài chó͘-tóng chit-ê hoat-àn.
一定愛阻擋這个法案.

5 Likes

萬一提案無法度過、閣 ē-sái 佮數算佇沙包黨 ê 頭殼頂。:laughing:

1 Likes

hó bài in lóng ū ōe bián chhap in

3 Likes