Kap魔術先生的奇遇

Tú-á seng tāi-ha̍k bô jōa kú, tō ū chi̍t ê mô͘-su̍t-su jia̍t-put-put teh tui-kiû. Ē-kì-tit hit ê sî-chūn ê A-hiong kan-taⁿ sī ko-tiong-seng, tō se̍k-sāi chi̍t ê piàn mô͘-su̍t ê lâng.
In chi̍t khai-sí sio-tú, sī tī chi̍t keng choan-mn̂g bē mô͘-su̍t ê ke-si ê tiàm se̍k-sāi--ê. ”Hoaⁿ-gêng kong-lêng!” Tiàm-oân hoaⁿ-thâu-hí-bīn kā chi̍t ūi hí-hán ê cha-bó͘ lâng-kheh, beh kā siāu-kài lāi-té ê mi̍h-kiāⁿ. A-hiong sì-kè se̍h se̍h khòaⁿ khòaⁿ--leh! Kóng beh bé chi̍t hù “Bicycle” ê pâi-á.「Hó, chi̍t hù 80 kho͘, hoaⁿ-gêng koh chài lâi o͘!」Cha-po͘ tiàm-oân kā chîⁿ siu liáu, A-hiong bô kóng siáⁿ tō cháu--ah!

Tī tē 2 piàn ê lâi-lêng, i kap jio̍k i ê mô͘-su̍t seⁿ-siⁿ gū-tio̍h, i kā kóng:”Lí seⁿ chò chin ko͘-chui, ba̍k chiu tōa lúi koh súi--neh!” I sī o-ló kah ta̍k-chí, A-hiong pháiⁿ-sè pháiⁿ-sè m̄-chai beh kóng siáⁿ-mi̍h ōe, bīn sûi âng-kì-kì.

Tō-sī i saⁿh-tio̍h A-hiong. Tī seng tāi-ha̍k ê chìn-chêng lóng ē hām i iōng bīn-chheh liân-lo̍k. M̄-koh A-hiong hit sî chí-sī chi̍t ê bông-tóng ê siáu-lú, hiám-hiám-á hông koái--khì!
I tō tán A-hiong í-keng sī tāi-ha̍k-seng, tòa tī ha̍k-hāu ê sok-siā, tō kā i iok--chhut--lâi, chha-put-to iok 2 piàn liáu-āu, beh io̍k tē 3 piàn ê sî, A-hiong kám-kak tah-hiaⁿh, in-ūi chit ê seⁿ-siⁿ m̄-sī hó-lâng, i siūⁿ beh koái A-hiong khì i tòa ê só͘-chāi. A-hiong sim-lāi kiaⁿ-hiâⁿ, siūⁿ kóng tàu-té ū siáⁿ-mi̍h bo̍k-te̍k, siūⁿ kóng i m̄-sī tiâu-ti̍t ê lâng.

I kā i kū-choat, ē kiaⁿ i ū siáⁿ-mi̍h pháiⁿ sim beh tùi i khí-kha-tāng-chhiú, āu--lâi mā bô koh kìⁿ-bīn, chit ê mô͘-su̍t-su hó-ka-chài bô kā A-hiong ê sim phiàn--khì, m̄-koh A-hiong kóng, che mā ē-tàng sǹg sī jîn-seng tiong ê chi̍t tōaⁿ” kî-gū ”lah!

Hàn-lô 版
拄仔 seng大學無偌久,就有一个魔術師熱put-put teh追求。會記得hit-ê時陣ê 阿香干焦是高中生,就熟識一个變魔術ê人。
In一開始相拄,是佇一間專門變魔術ê家私店熟識-- ê。「歡迎光臨!」店員歡頭喜面共一位稀罕ê查某人客,beh 共紹介內底ê物件。阿香四界se̍h se̍h看看--leh!講beh 買一副「Bicycle」ê牌仔。「好,一副80 kho͘,歡迎 koh再來喔! 」查埔店員共錢siu了,阿香無講啥就走--ah!

佇第2遍ê來臨,伊kap逐伊ê魔術先生遇著,伊共講你生做真古錐,目chiu大蕊 koh súi neh!伊是o-ló kah ta̍k-chí,阿香歹勢歹勢m̄知beh講啥物話,面隨紅記記。
就是伊saⁿh--著阿香。佇 seng大學ê進前lóng會hām伊用面冊連絡。M̄-koh阿香彼時只是一个懵懂ê少女,險險仔hông柺 -- 起!

伊就等阿香已經是大學生,tòa佇學校ê宿舍,就共伊約--出--來,差不多約2遍了後,beh約第3遍ê時,阿香感覺搭嚇,因為chit-ê先生m̄是好人,伊想beh柺阿香去伊tòa ê所在。阿香心內驚惶,想講到底有啥物目的,想講伊m̄是條直ê人。
伊共伊拒絕,會驚伊有啥物歹心beh對伊起-腳-動-手,後--來嘛無koh見面,chit-ê魔術師好佳哉無共阿香ê心騙--去,m̄-koh 阿香講:「這嘛會當算是人生中ê一段『奇遇』lah! 」

2 Likes