Khang Su Loân 空思戀

Thâu Pha
Múi ji̍t khang su loân
Ín gún sim thâu loān
Im ga̍k siaⁿ im tài ai oàn
Thiaⁿ tio̍h sim bâng bâng
Khó pí leh bîn bāng
Chhiùⁿ chhut koa siaⁿ lâi tháu pàng
Siūⁿ khí lí kap góa
Iok sak beh sio chhōa
Hài chúi ē ta chio̍h thâu ia̍h ē nōa ah... ah... ah...
Lí bô kè góa bô chhōa
Éng oán bē lâi thiah sòaⁿ
Bô gî lī khui lâi piàn kòa
Jím put chū thòng khó͘ ê góa ah... ah... ah...
Chí ū lâi chhiùⁿ chit siú sim lāi koa

2 Pha
Múi ji̍t khang su loân
Ín gún sim thâu loān
Im ga̍k siaⁿ im tài ai oàn
Thiaⁿ tio̍h sim bâng bâng
Khó pí leh bîn bāng
Chhiùⁿ chhut koa siaⁿ lâi tháu pàng
Siūⁿ khí lí kap góa
Iok sak beh sio chhōa
Hài chúi ē ta chio̍h thâu ia̍h ē nōa ah... ah... ah...
Lí bô kè góa bô chhōa
Éng oán bē lâi thiah sòaⁿ
Bô gî lī khui lâi piàn kòa
Jím put chū thòng khó͘ ê góa ah... ah... ah...
Chí ū lâi chhiùⁿ chit siú sim lāi koa

Bóe Pha
Lí bô kè góa bô chhōa
Éng oán bē lâi thiah sòaⁿ
Bô gî lī khui lâi piàn kòa
Jím put chū thòng khó͘ ê góa ah... ah... ah...
Chí ū lâi chhiùⁿ chit siú sim lāi koa

1 Likes