Khì Kū ha̍k-hāu kiâⁿ-ta̍h

Góa khin-khin-á kiâⁿ ji̍p-khì chìn-chêng tòa ê kū ha̍k-hāu

I óa soaⁿ ê piⁿ-á

Kin-nî í-keng móa pah-hòe

Góa ná kiâⁿ ná khòaⁿ hong-kéng

Thiaⁿ-tio̍h hong siú-siú kiò ê siaⁿ

Chhiū-hio̍h ta̍uh-ta̍uh-á piau--lo̍h-lâi

Hong chhoe ê siaⁿ ná chhiūⁿ poe-lêng-ki poe-kòe ê siaⁿ

Chheⁿ-chhùi koh hó thiaⁿ

Góa kiâⁿ ji̍p-khì ūn-tōng tiâⁿ khòaⁿ-tio̍h chheⁿ lìn-lìn ê chháu-po͘

Gín-á tī hia sńg tī hia kiâⁿ-ta̍h

Se̍k-sāi--ê koh ē hām góa sio-chioh mn̄g

Sui-bóng góa í-keng bô tī chia kà-chheh

In koh ē kì-tit góa

Ū-kàu kám-sim

Chia só͘-ū bí-lē ê kéng kap hôe-ek

Góa éng-oán khǹg tī sim-koaⁿ-té *刊tī台文戰NO.60(2020/10月)

Bāng-chām:台語信望愛 - 去舊學校行踏

2 Likes